Vzgojni načrt 2020/2021

UVOD

Z vzgojnim načrtom šola opredeli in usmerja uresničevanje vzgojnih načel in vrednot ob upoštevanju posebnosti šolskega in širšega okolja.

Izhodišče dokumenta predstavlja 60.d člen Zakona o osnovni šoli – ZOŠ (Ur.l. RS, št. 81/06, 102/07, v katerem je opredeljen namen in vsebina vzgojnega načrta osnovne šole.

Pri pripravi in ustvarjanju vzgojnega načrta strokovni delavci sodelujejo s starši in učenci.

VIZIJA OSNOVNE ŠOLE KORENA

S spodbujanjem kritičnega mišljenja in aktivnosti pri učencih krepimo ustvarjalnost in vedoželjnost za medsebojno strpno in skrbno življenje v spoštovanju in medsebojnem zaupanju. Želimo odgovorne, poštene in strpne učence, ki bodo živeli in soustvarjali zdravo in vključujoče okolje.

VREDNOTE

Vrednote, ki jim sledimo so odgovornost, medsebojno spoštovanje, poštenost ter znanje.

ODGOVORNOST  sprejemati moramo odgovornost za svoja lastna dejanja in ravnanja, pri tem pa poskušajmo delovati v dobro sebe in soljudi.

MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE – vzpodbujanje, prijaznost, strpnost in skupno iskanje rešitev nam pomagajo pri  doseganje naših lastnih ciljev.

POŠTENOST – se prepleta med vsemi sferami šole, z odprtim in odkritim dialogom.

ZNANJE – nam omogoča, da razvijemo svoje potenciale, ustvarjalnost, vedoželjnost, uspešnost.

 

VZGOJNA NAČELA

Vzgojno delovanje pomeni spodbujanje odličnosti posameznikov in odnosov. Pri izvajanju vzgojno–izobraževalnega procesa uresničujemo naslednja vzgojna  načela:

– načelo spoštovanja učencev in vzajemnega spoštovanja,

– omogočanje aktivnega sodelovanja učencev,

– načelo sodelovanja s starši,

– načelo združevanja pravic, odgovornosti in pravil,

– načelo strokovne avtonomije ter usklajenosti vzgojnih dejavnikov in doslednosti,

– načelo osebnega zgleda (učitelji, učenci, starši),

– sprejemanje odgovornosti.

 

VZGOJNE DEJAVNOSTI

Vzgojne dejavnosti so proaktivne in preventivne, njihov namen je ustvarjanje šolskega okolja, v katerem se učenci počutijo varne in sprejete, pri tem pa upoštevajo pravila in omejitve, ki jih postavlja življenje v skupnosti.

Šola avtonomno načrtuje in izvaja proaktivne vzgojne dejavnosti.

V vsaki razredni skupnosti bomo posebno pozornost namenili spodbujanju ugodne socialne klime in dobrih medsebojnih odnosov ter vrstniškega  sodelovanja. Z oblikovanjem pravil oddelka bomo omogočili upoštevanje spoštovanja pravil in dogovorov v skupnosti. Pri urah oddelčnih skupnosti bomo razvijali tudi socialne veščine. Učenci bodo lahko svoja mnenja, predloge in razmišljanja podali na sestankih šolske skupnosti. Prav tako bomo vzpodbujali zgledno vedenje učencev.

Poskrbeli bomo za kulturno in sproščeno preživljanje prostega časa med odmori.

K izvajanju vzgojnih dejavnosti in načrtovanja delavnic, prireditev in srečanj bomo pritegnili tako učence, kot starše in lokalno skupnost. Pomembno vlogo pri tem bo imelo načrtno, sistematično in redno vključevanje staršev v življenje in delo šole.

Zlasti bomo skrbeli za učence, ki se težje vključujejo v skupino in so zaradi tega lahko žrtve vrstniškega nasilja, za odkrivanje prikritih oblik nezaželenega vedenja, za  razvijanje socialnih veščin, vrstniškega sodelovanja in posredovanja.

SVETOVANJE IN USMERJANJE

Svetovanje in usmerjanje izvajamo vsi strokovni delavci. Posebno vlogo pri svetovanju in usmerjanju sporazumnega reševanja problemov imajo svetovalni delavci šole.

Po potrebi v reševanje problemov vključujemo strokovnjake zunanjih strokovnih institucij.

Ob preventivnih in svetovalnih vzgojnih dejavnostih učence spodbujamo s pohvalami, ob kršenju pravil pa vzgojno ukrepamo.

VZGOJNI UKREPI

Vzgojne ukrepe šola izvede, ko učenec krši svoje dolžnosti, določene z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole. Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano z iskanjem možnosti za spremembo neustreznega vedenja. Pri tem sodelujejo učenec, starši in strokovni delavci šole, ki skupaj oblikujejo ustrezne rešitve.

Vzgojni ukrepi so določeni v Pravilih šolskega reda.

 

SODELOVANJE S STARŠI

Delavci šole, učenci in starši oziroma skrbniki vzajemno sodelujejo na vzgojnem področju, pri oblikovanju življenja in dela šole, različnih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih, oblikovanju vzgojnega koncepta šole, oblikovanju akcij za izvajanje preventivnih vzgojnih dejavnosti ter pri svetovanju in usmerjanju.

Zato bomo poleg običajnih oblik (roditeljski sestanki, pogovorne ure) sodelovanja spodbujali:

  • medsebojno komunikacijo staršev,
  • se skupaj z njimi odločali o prioritetnih nalogah,
  • jih sproti obveščali o osebnem razvoju pa tudi kritičnih stvareh, ki zadevajo njihovega otroka ter v primerih, da otrok zaradi manj primernih vedenjskih vzorcev potrebuje posebno socialno psihološko pomoč.

Po potrebi se vzpostavijo stiki s starši tudi preko telefona, e-pošte, ustnega ali pisnega povabila.

URESNIČEVANJE IN SPREMLJANJE

Za realizacijo vzgojnega načrta so odgovorni vsi delavci šole.

Svet zavoda OŠ Korena je sprejel vzgojni načrt šole na svoji seji dne 30. 9. 2020 po predhodni obravnavi na učiteljskem zboru 15. 9. 2020 in na Svetu staršev 30. 9. 2020.

Predsednik  sveta šole:                                                                               Ravnatelj

Andrej Turk                                                                                             Peter Lešnik