Hišni red 2020/2021

Na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Korena (MUV. št. 24/2004) ter v skladu z 31.a členom ZOŠ (UPB3, Ur.l.  81/06 in 102/07) in po predhodno opravljeni obravnavi na svetu staršev in učiteljskem zboru, je ravnatelj šole sprejel

 

HIŠNI RED
OŠ Korena z enoto vrtca

Osnovna šola Korena določa s hišnim redom pravila, pomembna za nemoteno življenje in delo v šoli, in sicer:
1. splošne določbe,
2. območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor,
3. poslovni čas in uradne ure,
4. uporab0 šolskega prostora
5. organizacijo nadzora,
6. ukrepe za zagotavljanje varnosti,
7. vzdrževanje reda in čistoče,
8. prehodne in končne določbe.

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.1 Učenci in delavci šole ter zunanji obiskovalci so dolžni prispevati k:
– uresničevanju ciljev in programov šole,
– varnosti udeležencev vzgojno izobraževalnega procesa,
– urejenosti, čistoči, disciplini in prijetnem počutju na šoli,
– preprečevanju škode.
Določila hišnega reda veljajo in jih morajo spoštovati vsi zaposleni, učenci in drugi udeleženci vzgoje in
izobraževanja.

1.2 Določila hišnega reda, ki se nanašajo na vedenje učencev, upoštevanje navodil učiteljev in
      spremljevalcev ipd., veljajo tudi pri:
– programih in dejavnostih, ki jih šola organizirano izvaja na drugih lokacijah, npr. športni, kulturni, tehniški, naravoslovni dnevi, ekskurzije, šola v naravi, življenje v naravi ipd.,
– na prireditvah in predstavah, ki se jih učenci udeležujejo v organizaciji šole ter
– na poti od in do šolskega avtobusnega postajališča.

1.3 Odgovornost šole v šolskem prostoru velja za čas, ko poteka učno-vzgojni proces in druge organizirane dejavnosti.

1.4 Uporaba hišnega reda  velja za celotno šolski prostor, površine in zgradbe.

2. OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR

Območje šolskega prostora zajema vse površine, ki jih je ustanovitelj dal šoli v upravljanje, katere šola vzdržuje in za njih skrbi kot dober gospodar.

2.1 Območje šolskega prostora
V območje šole sodi šolski prostor, ki ga šola nadzoruje, in sicer:

 • objekt Osnovne šole Korena,  pripadajoče funkcionalno zemljišče;
 • objekt enote vrtca Osnovne šole Korena, pripadajoče funkcionalno zemljišče.

2.2 Funkcionalno zemljišče šole je območje namenjeno učencem za uporabo v času pouka, med odmorom in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela.
Pod pripadajoče funkcionalno zemljišče se šteje:

 • šolsko dvorišče,
 • športno igrišče,
 • ograjene površine ter
 • površine ob zgradbah, ki jih šola uporablja za vzgojno-izobraževalno delo in varen prihod v šolo.

 

3. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE

3.1 Poslovni čas šole
Šola  posluje pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek:

jutranje varstvo od 6.30   do 8.00
redni pouk od 8.00   do 14.05
podaljšano bivanje od 11.35 do 16.30
Enota vrtca od 5.30 do 16.30

Poslovni čas ob sobotah je določen s šolskim koledarjem.

Ravnatelj lahko v izjemnih okoliščinah (primer višje sile, prireditve,…) odredi, da šola začasno posluje tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan.

3.2 Uradne ure
Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. Uradne ure se praviloma določijo v okviru poslovnega časa šole.

Šola ima uradne ure v dopoldanskem času in v popoldanskem času, v skupnem obsegu najmanj 15 ur, od tega v popoldanskem času najmanj 2 uri.

Uradne ure so vsak delovni dan od 10.00 do 14.00.

Zaposleni, ki imajo uradne ure, imajo malico pred uradnimi urami ali po uradnih urah, toda ne po 14.00 uri.

Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določen čas za sodelovanje s starši, in sicer:

 • skupne in individualne govorilne ure,
 • roditeljske sestanke in
 • druge oblike dela s starši,

kar je določeno z letnim delovnim načrtom šole.

Uradne ure za uporabnike storitev v vrtcu so na matični šoli.

Urnik uradnih ur ne velja za ravnatelja šole. Ravnatelj sprejme stranke po predhodni najavi, brez najave pa v nujnih primerih in za poslovanje pomembnih zadevah.

3.3 Objava uradnih ur
Uradne ure morajo biti objavljene v publikaciji in na spletni strani ter na vratih poslovnega prostora.

V času pouka prostih dni se poslovni čas in uradne ure določijo glede na organizacijo dela in organizacijo letnih dopustov.

4. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA

 • Šolski prostor se uporablja

 a) za izvajanje:

 • vzgojno-izobraževalnih dejavnosti učencev šole,
 • drugih oblik vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v organizaciji izvajalcev na podlagi sklenjene pogodbe,
 • dejavnosti, ki jih s sklepom določi ustanovitelj.

b) Delovanje političnih strank v šolskem prostoru ni dovoljeno.

4.2 Dostop v šolske prostore
Vstop v šolsko območje
Šola označi na vseh vhodih ograjenega šolskega območja urnik, način vstopa in namembnost uporabe  šolskih površin.

Vhod v šolo 1  je namenjen za učence 1. razreda, njihovim staršem oz. spremljevalcem in zaposlenim.
Vhod je odprt od 7.30 do 8.00, ko se začne pouk. Odklene ga učitelj/ica, ki izvaja program jutranjega varstva. Ob 8.00 ga zaklene dežurni/a učitelj/ica.
Vhod v šolo 2 je namenjen vstopu v šolo učencem od 2. do 9. razreda, njihovim staršem, zaposlenim, drugim uporabnikom in obiskovalcem. Vhod je odprt od 6.30 do 8.00, ko se začne pouk. Odklene ga hišnik.

Vhod v šolo pri kuhinji  lahko uporabljajo samo zaposleni v kuhinji.

a) Prihajanje učencev in izvajalcev programov v šolo
Učenci morajo priti v šolo pravočasno in najmanj 5 minut pred določenim časom za pričetek pouka oz. programa.
.
b) Odpiranje učilnic
Učenci morajo počakati učitelja pred začetkom šolske ure pred učilnico, v kateri bo potekal vzgojno-izobraževalni proces.
Učilnice odprejo učitelji. V času pet minutnih odmorov morajo učitelji zagotoviti, da se pouk prične točno po urniku zvonjenja.
c) Prihajanje učencev v šolo
Na poti v šolo in iz nje učenci upoštevajo pravila prometne varnosti in Načrt varnih šolskih poti. Učence 1. razreda v šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oz. druga oseba, ki so jo za to pooblastili starši in o tem pisno obvestili šolo. Pooblastilo oddajo razredniku.

V šolo prihajajo učenci ob določeni uri, razen učencev, ki so vključeni v jutranje varstvo in učenci vozači. Ob prihodu v šolo se učenci v garderobi preobujejo v copate in odložijo oblačila.

Učenci, ki se v šolo pripeljejo s kolesom, morajo imeti opravljen kolesarski izpit in po predpisih opremljeno kolo. Učenci kolesa parkirajo na določenem mestu za kolesa. Šola za kolesa ne prevzema odgovornosti.

Vstop v šolske prostore (tudi v garderobo) je z rolerji, skiroji ali kotalkami prepovedan. Če se učenec v šolo prirola ali prikotalka, mora imeti s seboj obutev, ker se del pouka lahko izvaja tudi v okolici šole.
d) Odhajanje učencev iz šole
Po zadnji uri pouka oz. drugih dejavnosti učenci zapustijo šolske prostore in odidejo domov. Zadrževanje v šolskih prostorih ali v garderobah po končanem pouku ali drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih ni dovoljeno.

Zadrževanje v šoli po končanem pouku je dovoljeno samo učencem vključenim v organizirano varstvo, učencem vozačem, obiskovalcem popoldanske učne pomoči, obiskovalcem popoldanskih interesnih dejavnosti ali drugih, v šoli dogovorjenih dejavnostih.

Po končani zadnji šolski uri pouka in ob koncu drugih dejavnosti učitelj pospremi učence v garderobo.
– Odhodi učencev med poukam
Učenci lahko zapustijo šolski prostor samo iz opravičenih razlogov, kot so:

 • odhod k zdravniku na podlagi pisnega obvestila staršev oziroma zakonitih zastopnikov,
 • predhodno najavljeni športni treningi na podlagi pisnega obvestila staršev oziroma zakonitih zastopnikov,
 • obiskovanje glasbene šole zaradi nastopa na podlagi pisnega obvestila staršev oziroma zakonitih zastopnikov .

– Izjemni odhodi učencev med poukom
Učenec lahko izjemoma zapusti šolo v času pouka, če za odhod pisno ali ustno zaprosijo starši oziroma zakoniti zastopniki.

V primeru, da ima učenec v šoli zdravstvene težave (vročina, slabost, bruhanje ipd.) ali se poškoduje, mora razrednik, učitelj ali drugi strokovni delavec, ki ima učenca pri pouku, o stanju učenca obvestiti šolsko svetovalno delavko.
Šolska svetovalna delavka obvesti starše, s katerimi se dogovori o času in načinu odhoda učenca domov.
Učenci 1. razreda tudi v izjemnih primerih ne smejo oditi iz šole sami, ampak obvezno v spremstvu staršev ali s strani staršev pooblaščene osebe. V primeru, če je svetovalna delavka odsotna, obvesti razrednik ali učitelj starše sam.

Izjemen odhod učenca iz šole se vpiše v dnevnik v rubriki odsotnosti učencev . Učitelj vpiše vzrok odhoda učenca iz šole in dogovor s starši o tem, kdaj in kako učenec odide iz šole.

 

e) Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolski zgradbi
Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolskih zgradbah je omejeno. V učilnice lahko vstopijo starši in obiskovalci samo z dovoljenjem ravnatelja. Zaradi varnosti lahko ravnatelj gibanje dodatno omeji s posebnim sklepom.

Najemniki uporabljajo s pogodbo določene prostore samo v dogovorjenem času.

4.3 Pouk
Učitelj je dolžan točno začeti in končati učno uro. Če učitelj zamudi več kot 10 minut, je reditelj dolžan sporočiti njegovo odsotnost vodstvu šole, ki bo organiziralo nadomeščanje.

Šolske ure se začenjajo s pozdravom, umirjanjem učencev in medsebojno komunikacijo. Način pozdravljanja določijo učenci in učitelji sami.

Učitelj na začetku ure izpolni in uredi dokumentacijo dela oddelka, med drugim preveri prisotnost učencev pri pouku.

Med poukom učenci praviloma ne odhajajo iz učilnice. V tem času so učenci dolžni upoštevati  dogovore o disciplini. Zaradi reševanja vedenjske problematike lahko učitelj pošlje učenca, ki ima težave, k svetovalni delavki.

Učenci ob koncu učne ure zapustijo učilnico šele, ko jim to dovoli učitelj.

5. ORGANIZACIJA NADZORA
V šoli je organiziran nadzor, ki preprečujejo možnost poškodovanja zgradb in naprav ter zagotavljajo varnost osebam.

 

5.1 Organizacija nadzora na šolskem prostoru
      Tehnični nadzor

 • alarmni sistem

-je vključen v času, ko ni nihče prisoten v šoli, in se sproži ob morebitnem vstopu nepovabljenih oseb,
-ob sprožitvi vklopi zvočni signal ter telefonski klic izbrane osebe varovanja;

 • sistem za osvetlitev zunanjih površin

-reflektorji s fotocelicami so nameščeni za nočno osvetlitev vhodov, ki preprečujejo morebitna poškodovanja ipd.
Fizični nadzor
Razpored nadzora-dežurstva je usklajen z letnim delovnim načrtom in razporedom, ki ga pripravi
ravnatelj.
Fizični nadzor izvajajo:

 • strokovni delavci  –  na hodnikih, garderobah, sanitarijah,
 • hišnik – z obhodi v šoli,
 • čistilke – na hodnikih, sanitarijah,

Ključ se lahko vroči delavcu šole, zunanjemu sodelavcu in pogodbenemu delavcu samo v soglasju z ravnateljem  in s podpisom izjave, ki je priloga pravil.

5.2. Razpolaganje s šiframi alarmnega sistema
Šifro za vključitev in izključitev alarmnega sistema določi ravnatelj šole vsakemu upravičencu posebej.
S šiframi  alarmnega sistema upravičencev je lahko seznanjen samo hišnik šole, razen z glavno šifro, ki jo uporablja ravnatelj šole.
                                                             
5.2.1 Odgovornost
Za prejeti ključ vsak odgovarja osebno. V primeru izgube ključa, mora vsak prejemnik takoj obvestiti ravnatelja.
Za tajnost  šifre alarmnega sistema vsak odgovarja osebno.
Vsaka zloraba šifre alarmnega sistema in ključev se smatra kot hujša kršitev delovne obveznosti.

6. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

6.1. Za zagotavljanje varnosti šolskega prostora in oseb, šola izvaja naslednje ukrepe:

 • prepovedi uporabe nedovoljenih naprav in pripomočkov,
 • pravila obnašanja v šolskem prostoru,
 • uporaba zaščitnih in varnostnih pripomočkov (protizdrsna zaščita talnih površin, zaščitna obleka,…) v skladu s Pravilnikom o osebni varovalni opremi,
 • upoštevanje navodila iz Požarnega reda (kontroliranje naprav, instalacij, ukrepi v primeru požara, oznake poti evakuacije),
 • vaje evakuacije učencev za primer nevarnosti (po Načrtu evakuacije),
 • zagotavljanje preventivne zdravstvene zaščite (omarice prve pomoči, z zagotavljanjem sanitetnega materiala v skadu s pravilnikom, ukrepi v primeru nezgod in epidemij …),
 • ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca,
 • upoštevanje načrta varne poti v šolo (Načrt varnih poti).

 

6.2 Ukrepanja, ravnanja in obnašanja v šolskem prostoru
Šola sprejme hišni red za:

 • enoto vrtca (če je v drugi stavbi).

Šola sprejme pravila ravnanja za:

 • enoto vrtca (če je v isti stavbi),
 • telovadnico,
 • učilnico za tehnike,
 • učilnico fizike, kemije in biologije,
 • učilnico gospodinjstva,
 • jedilnico,
 • knjižnico.

Šola sprejme pravila ravnanja za dejavnosti:

 • ekskurzije in izlete,
 • šolo v naravi,
 • športne dneve in pohode.

6.2.1 Pravila ravnanja in obnašanja učencev v posameznih prostorih:

a) Telovadnica
Splošna navodila

 • V telovadnico se med odmori ne hodi in ne zadržuje.
 • Plezanje ali obešanje po lestvi, vrveh in krogih brez nadzora ni dovoljeno.
 • Vstop med uro ni možen.
 • Ob odhodu zadnji učenec, ki je v garderobi, ugasne luči in zapre za seboj.
 • V telovadnici in na igrišču učenci ne smejo biti brez nadzora.

Telovadno orodje

 • V telovadnici mora biti pregledano in popravljeno telovadno orodje, da zaradi njega ne bi prišlo do nezgode.
 • Vsako okvaro orodja med šolskim letom je treba javiti hišniku, medtem pa se takšnega telovadnega orodja ne sme uporabljati.
 • Učitelji morajo pri vajah skrbeti za varno izvedbo tako, da učenca varujejo sami ali s pomočjo učencev.

Vstop v telovadnico

 • Učenci pred pričetkom ure športne vzgoje počakajo na učitelja športne vzgoje pred vhodom v telovadnico. Počakajo, da učenci, ki so imeli pred njimi športno vzgojo, zapustijo telovadnico.
 • Učenci razredne stopnje pridejo v telovadnico skupaj z razrednikom
 • Učenci v garderobi odložijo obleko ter se preoblečejo v športno opremo.

Pripravljenost na športno vzgojo obsega

 • ustrezna obutev: copati z gumo ali športni copati, ki so namenjeni le za športno vzgojo v telovadnici. Športne copate in športno opremo učenci shranijo v svojih omaricah;
 • ustrezna oblačila: majica, kratke hlače ali trenirka, v primeru, da je hladneje kot 10 stopinj C;
  ustrezno urejeni lasje (speti);
 • nakita in dragocenosti učenci ne nosijo k športni vzgoji.

Zaključek ŠV:

 • Po končani ŠV se učenci preoblečejo v druga oblačila. Imajo možnost uporabe prhe po dogovoru z učiteljem.
 • Učenci po končani uri ŠV pospravijo vse rekvizite,  ki so jih pri uri uporabljali.

b) UČILNICA FIZIKE, KEMIJE, BIOLOGIJE

 • Učitelj ali laborant mora učence pravočasno ustrezno poučiti o nevarnostih, ki so značilne za pouk ali laboratorijske vaje (npr.: jedke ali strupene kemikalije, onesnažen zrak, kužnine, povečana temperatura, električna napetost, nevarna svetloba, krhka steklovina, nevarnost poškodb z ostrimi in koničastimi orodji in drugimi predmeti, nevarnost eksplozije, nevarnost mehanskih poškodb pri padcih predmetov, nevarnost požara, itd.) in o možnih posledicah, do katerih lahko pride pri nepravilnem, nepazljivem, neodgovornem ali malomarnem delu.
 • Učitelji in laboranti morajo biti temeljito pripravljeni na pouk. Upoštevati morajo varnostna navodila, ki so podana v učbenikih in priročnikih. Pred učno uro morajo preveriti, ali je z rekviziti, ki jih nameravajo uporabiti, vse v redu.
 • Posebno skrbno je treba nadzirati lahko vnetljive snovi in oksidante, da bi preprečili požar. Pri delu, kjer nastajajo zdravju škodljivi plini, mora biti zagotovljeno ustrezno zračenje.
 • Pri vajah iz mikrobiologije je treba paziti, da se mikrokulture ne prenesejo na pohištvo, obleko ali tla. Prepovedati je treba dotikanje kolonij in suspenzij živih mikrobov. V primeru, da pride lužnina v stik s kožo, je treba obvestiti učitelja ali laboranta, ki mora ukrepati po predpisanih navodilih. Kontaminiran material je treba odložiti le v posebne odlagalnike, ki so temu namenjeni. Po končanem delu je treba obvezno pospraviti in razkužiti delovno površino. Pred začetkom in po koncu vaj si je potrebno skrbno umiti roke in, če je potrebno, tudi razkužiti.
 • Vse nevarne kemikalije, kužnine, nevarni rekviziti in naprave morajo biti varno shranjeni v zaklenjenih prostorih ali v omarah. Učencem mora biti dovoljen in omogočen dostop do njih samo pod nadzorom učitelja ali laboranta.
 • Učitelji, laboranti in učenci morajo pri delu, kjer je povečana nevarnost, obvezno uporabljati osebno varovalno opremo (npr.: zaščitna očala, zaščitne rokavice, halja). V laboratorijih in specialnih učilnicah je prepovedano jesti in piti.

c) GOSPODINJSKA UČILNICA

Pravila za učence:
Pred začetkom pouka gospodinjstva počakajo na učitelja pred učilnico in ne vstopajo brez dovoljenja.
V učilnici se ravnajo po navodilih učitelja:

 • kozarce, skodelice in drugo posodo jemljejo učenci iz omaric le z učiteljevim dovoljenjem,
 • živil, gospodinjskih aparatov in drugih predmetov, ki so odloženi na delovnem pultu, se učenci

dotikajo le z dovoljenjem učitelja,

 • štedilnik in druge pripomočke vklapljajo le po navodilih učitelja,
 • previdni so pri delu z ostrimi predmeti,
 • roke si umivajo le pri umivalniku,
 • posodo pomivajo v pomivalnem koritu,
 • smeti odlagajo v koš za smeti.
  Pri praktičnem delu upoštevajo naslednja pravila:
 • nadenejo si zaščitno obleko in si umijejo roke,
 • očistijo delovno površino z razkužilom,
 • pregledajo navodila za delo in recept,
 • pripravijo pripomočke in živila,
 • delajo le po navodilih in se jih držijo,
 • pospravijo za seboj.

d) UČILNICA ZA RAČUNALNIŠTVO
Pravila za učence:
učenci pred začetkom pouka v računalniški učilnici počakajo pred učilnico in vstopijo le ob:

 • spremstvu odgovornega učitelja,
 • delajo po navodilih in uporabljajo samo s programom in navodili predvideno programsko opremo,
 • v nastavitve računalnika posegajo le z dovoljenjem učitelja,
 • vsako nepravilnost  v delovanju računalnika takoj javijo,
 •   računalniška učilnica mora biti vedno, kadar v njej ne potekata pouk ali druga aktivnost,  zaklenjena,
 • v računalniški učilnici učenci ne malicajo.

Ukrepi: 
Učenca, ki ne ravna v skladu z navodili učitelja, se opomni. Učencu se prepove delo na računalniku,  če se kljub opozorilom in pogovorom z razrednikom še vedno neprimerno vede.
V primeru hujših poškodb računalniške opreme, se naredi zapisnik nastale poškodbe, popis škode in učencu, ki je škodo povzročil, naloži, da to škodo poravna. Na pogovor se pokliče tudi starše, tako da se jih seznani s situacijo.

e) UČILNICA ZA TEHNIČNI POUK
Pri pouku tehnične vzgoje je potrebno upoštevati:

 • V učilnici oz. delavnici se mora vzdrževati red in snaga. Prehodi med delovnimi mesti ne smejo biti založeni in onesnaženi.
 • Orodja morajo biti v času uporabe učencem pri rokah. Po delu se orodja spravijo na odrejena mesta.
 • Učenec je dolžan po delu svoje delovno mesto očistiti in zapustiti urejeno. Za čiščenje uporablja čistilna pomagala (metlo, omelo, ščetko, krpe).
 • Pri delu, kjer odletavajo delci, se praši in  se zgoščujejo hlapi, je obvezno uporabljati varnostna očala in maske.
 • Strojno orodje mora imeti zaščitene naprave.
 • Učenec ne sme samostojno zaganjati strojev. Pri strojih delata vedno po dva pod nadzorstvom učitelja.
 • Napake na strojih in čiščenje stroja opravljamo le takrat, ko stroj miruje.
 • Ko je stroj v pogonu, se ne sme od njega odstraniti tisti, ki dela z njim. Če mora stopiti stran, stroj izključi in odide, ko se stroj ustavi.
 • Pri delu z električnimi pripravami je treba uporabljati orodje z izoliranimi ročaji in se strogo držati varnostnih predpisov.
 • Dela z lahko vnetljivimi materiali opravljamo na določenih mestih, ki ne smejo biti blizu grelnih naprav in delovnih mest.
 • Za spravljanje in delo s strupenimi in jedkimi snovmi je posebna omara v kabinetu. Pred delom z njimi mora učenec točno vedeti, kako mora z njimi ravnati. Učenci ne smejo z njimi razpolagati sami.
 • V vsaki učilnici oziroma delavnici mora biti gasilna priprava. Rok obnavljanja vsebine gasilne naprave je določen in označen na pripravi. Rokov se moramo točno držati. Za to skrbi hišnik oziroma učitelj tehnične vzgoje.
 • V vsaki delavnici je omarica s priročno lekarno za prvo pomoč. Prvo pomoč nudi učencu učitelj tehničnega pouka, ki se ob nezgodi nahaja v učilnici. Po nudenju prve pomoči napoti, če je potrebno, učenca v zdravstveni dom.
 • Za varnost učencev pri pouku tehnične vzgoje je odgovoren učitelj tehničnega pouka, ki mora z varnostnimi predpisi seznaniti vse učence in poskrbeti za izvajanje le-teh.

 

f) ŠOLSKA KNJIŽNICA 
Šolska knjižnica je za izposojo gradiva odprta v torek od 7.10 do 7.55  in v sredo od 7.10 do 7.55 ter od 12.30 do 13.15.
Članstvo in izkaznica
Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Izjemoma so člani lahko tudi drugi. Članarine ni.
Izposoja je možna z izkaznico naše knjižnice. Uporabnikom knjižnice je knjižnično gradivo dostopno brezplačno.

Izposoja knjižničnega gradiva na dom, izposojevalni čas
Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo gradivo na dom ali v čitalnico.

Izposojevalni čas:

 • KNJIGE (strokovne in leposlovne):    14 (štirinajst ) dni.
  Vsako knjigo je možno po poteku izposojevalnega časa podaljšati še za teden (7) dni ali več, če ni rezervirana za drugega uporabnika. Podaljšati tudi ni možno knjig, ki so namenjene za obvezno domače branje. Te knjige je potrebno vrniti v določenem času, da si jih lahko izposodijo še ostali učenci.
  REVIJE: izposoja v prostorih knjižnice.
 • REFERENČNO GRADIVO (leksikone, slovarje, priročnike, učbenike,  enciklopedije, atlase … ) je možno uporabljati samo v prostorih knjižnice.

Učenci 1. razreda si lahko naenkrat izposodijo eno knjigo, učenci od 2. do 4. razreda pa največ tri (3).
Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo vseh svojih obveznosti.

Odnos do knjižničnega gradiva
S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo.
Če je uporabnik odtujil, izgubil ali vrnil zelo poškodovano gradivo (knjige: manjkajoče strani, strgani listi,  veliko počečkanih strani, uničeni hrbti, uničen knjižni blok …), knjižničar/-ka tako gradivo izloči in odpiše, uporabnik pa mora zanj plačati odškodnino, gradivo nadomesti z enako enoto ali pa z novo enoto (vsebinsko enakovredno), katere vrednost je enaka izgubljeni, odtujeni ali poškodovani enoti, seveda po dogovoru s knjižničarjem/-ko.

Obnašanje v prostorih knjižnice in v multimediji
V knjižnici veljajo določena pravila:
– v knjižnici se ne je in ne pije ali je; se ne lovi ali skriva; ne vpije, ne teka; ne trga ali uničuje knjižničnega gradiva;
– tu vsakdo lahko bere; piše referate, se uči, piše domačo nalogo, bogati svoj besedni zaklad, najde svoj mir.
Če se učenec neprimerno obnaša večkrat ali več dni, mu je prepovedan obisk v knjižnici več dni (po dogovoru s knjižničarjem, o tem je obveščen tudi njegov razrednik in starši učenca).
Šolske torbe je potrebno odložiti pri vhodu knjižnice.

Bibliobus
– se koristi v skladu z urnikom. Učneci si knjige v bibliobusu izposojajo le v spremstvu učiteljev. Urnik izposoje pripravi knjižničar.

6.2.2. Pravila ravnanja in obnašanja učencev za organizirane dneve in dejavnosti izven šole:

a) EKSKURZIJE, ŠPORTNI DNEVI, POHODI
Organizator (ekskurzije, športnega dne ali tabora) izdela načrt dejavnosti in v njem predvidi morebitne nevarnosti in ukrepe za preprečevanje nezgod. Načrt lahko izdela na osnovi delnih načrtov, ki jih pripravijo posamezni učitelji ali vodniki. Pred začetkom dejavnosti mora načrt odobriti ravnatelj/ica. Po končani dejavnosti morajo spremljevalci podati pisno analizo ekskurzije, športnega dneva, tabora in jo oddati v roku treh dni ravantelju.
Načrt dejavnosti mora vsebovati vsaj:

 • namen in potek dejavnosti,
 • opis relacije s časi odhodov, prihodov in morebitnih nastanitev,
 • poimenski seznam udeležencev – učencev in spremljevalcev,
 • ukrepe za varno izvedbo dejavnosti,
 • seznanitev staršev,
 • pripravo učencev in njihove obveznosti,
 • pravila obnašanja,
 • sankcije (vzgojni ukrepi),
 • plačilo.

Vodja mora udeležencem, spremljevalcem, učencem in staršem posredovati ustrezna navodila.

 • Spremljevalci morajo biti razporejeni tako, da so vsi učenci pod nadzorom. Učitelji spremljevalci naj bodo, če je le mogoče, razporejeni tako, da spremljajo tiste učence, ki jih poznajo.
 • Na pohodih morajo biti spremljevalci razporejeni na začetku in na koncu skupine učencev.
 • V vozilih (avtobus, vlak) mora imeti vsak svoj sedež, med vožnjo morajo potniki sedeti, ne smejo se sklanjati skozi okna. V vlaku je treba preprečiti prehajanje učencev iz vagona v vagon. Na postajališčih in peronih je treba poskrbeti za varno čakanje in gibanje.
 • Pri postankih vozil je treba zagotoviti varen izstop. Praviloma najprej izstopi spremljevalec in zagotovi varen izstop učencem (nevarnost drugih vozil ipd.).
 • Učenci naj se izogibajo vozil (tudi stoječih), psov in drugih živali (tudi zaradi nevarnosti stekline), naj ne trgajo sadežev in rastlin (tudi zaradi morebitne strupenosti).
 • Učence je treba opozoriti, da na ekskurzije ne prinašajo rezilnih predmetov in drugih predmetov, ki bi utegnili biti nevarni.
 • V gostiščih je treba preprečiti naročanje in konzumiranje alkoholnih pijač.
 • Spremljevalci se morajo pred ekskurzijo pozanimati, ali imajo učenci težje zdravstvene težave (npr.: astmatiki, srčni bolniki, epileptiki, …).
 • V primeru nezgode ali bolezni so spremljevalci dolžni poskrbeti za ustrezno zdravniško intervencijo in o tem čim hitreje obvestiti starše. Tudi v takem primeru mora vsaj eden od spremljevalcev ostati pri skupini učencev.
 • Spremljevalci med potekom dejavnosti ne smejo zapuščati skupine. V izjemnih primerih, ko je to zaradi višje sile nujno, morajo za zavarovanje svoje skupine zadolžiti ostale spremljevalce.

 

b) ŠOLA V NARAVI, TABORI
Za varnost pri izvedbi šole v naravi so odgovorni: ravnatelj, učitelji in vaditelji, ki sodelujejo.
RAVNATELJ  je dolžan priskrbeti zadostno število usposobljenih učiteljev in vaditeljev ter odrediti sposobnega pedagoškega vodjo.
PEDAGOŠKI  VODJA:
mora biti učitelj, ki obvlada elemente, s katerimi se učenci srečujejo v šoli v naravi. Pedagoški vodja organizira odhod in vrnitev, na terenu pa poskrbi:

 • da bodo vnaprej opravljene in zavarovane vse predvidljive nevarnosti na vadbišču,
 • preveri predznanje učencev,
 • da ima vsaka skupina priročno sredstvo za reševanje oziroma nudenje prve pomoči,
 • odloča o primernosti vremenskih razmer za vadbo,
 • odloča o trajanju vadbe ter upošteva, da vadba ne traja več kot dve uri dopoldne in dve uri popoldne,
 • organizira predavanje o varnosti.

UČITELJ IN VADITELJ:
Neposredno odgovarja za varnost učencev, ki so mu zaupani. To dosega:

 • s pravilnim metodičnim postopkom pri učenju (od lažjega k težjemu),
 • s pravilno izbiro terena,
 • s stalnim nadzorom pri pouku,
 • skupaj s pedagoškim vodjem oceni primernost vremenskih razmer,
 • poskrbi za red pri pouku,
 • poskrbi za reševanje, če je potrebno,
 • ima pri sebi rekvizit za reševanje (obroč, žogo) in prvo pomoč (zavoj, obliž).

Soodgovorni pri izvedbi so tudi:

 • starši (primerna obleka, oprema, zdravje otroka),
 • prevozniki ( brezhibna vozila, primerna vožnja),
 • oskrbniki objektov, kjer učenci bivajo (bivalni pogoji, hrana, pomoč) ter reševalne službe, če so potrebne.

6.3 Ukrepi in prepovedi uporabe nedovoljenhih naprav in pripomočkov

6.3.1 Uporaba mobilnih telefonov

 • V razredu je kakršna koli uporaba mobilnih telefonov med poukom prepovedana, mobitel učenec pri prihodu v šolo hrani v svoji garderobni omari;
 • v primeru, da učenec v šolo prinese mobilni telefon, zanj tudi v celoti odgovarja, šola pa

smatra, da ga ima učenec v šoli z vednostjo staršev;

 • če učenec mobitel uporablja in ovira šolsko delo (to velja tudi na dnevih dejavnosti, športnih dnevih, ekskurzijah …), mu ga učitelj začasno odvzame;
 • odvzeti mobitel učitelj preda razredniku, kjer telefon lahko prevzamejo učenčevi starši. O odvzemu mobilnega telefona ali drugih predmetov razrednik obvesti starše;
 • strogo je prepovedana uporaba mobitelov z namenom fotografiranja ali snemanja v šoli;
 • šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja.

6.3.2   Prepoved snemanja

 • Prav tako je v šoli prepovedana uporaba drugih naprav, ki omogočajo kakršno koli avdio in video snemanje šolskih prostorov, zaposlenih in sošolcev (razen v primerih, ko ima oseba za to dovoljenje vodstva šole).
 • Enake omejitve veljajo za fotografiranje v šoli.
 • Nepooblaščeno uporabo teh naprav bo šola obravnavala kot hujše kršenje hišnega reda in predpisov o varstvu osebnih podatkov.

6.3.3   Predvajalniki glasbe
Učencem med poukom ni dovoljena uporaba različnih glasbenih predvajalnikov.

 

6.3.4   Druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti

 • Učitelj lahko učencu začasno odvzame tudi druge predmete ali snovi, ki ne sodijo v šolo, še posebej, če z njimi moti pouk ali z njimi ogroža svojo varnost in varnost drugih.
 • Učitelj, po svoji presoji, po pouku učencu vrne predmet ali pa o dogodku obvesti razrednika, ta pa starše in vodstvo šole.
 • V šolo ni dovoljeno prinašati in v njej uporabljati:

– nevarnih predmetov,
– drugih predmetov, ki jih učenec v šoli ne potrebuje.

 • Kajenje, uživanje in ponudba alkoholnih pijač in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev je prepovedano v prostorih in na pripadajočem funkcionalnem zemljišču.
 • V šolo je prepovedano prinašati in uporabljati druge snovi, ki so neprimerne ali škodljive za otrokovo zdravje in razvoj (npr. energetske pijače).

Učencem svetujemo, da dragocenih predmetov (npr. nakita, dragih ur,…) ali večjih vsot denarja ne nosijo v šolo. Za izgubljene ali drugače odtujene zgoraj omenjene stvari, šola ne prevzema odgovornosti.

 

6.4 Ukrepi za varnost med odmori

 • Med glavnim odmorom se učenci ne zadržujejo v garderobah;
 • po šoli se gibljejo umirjeno, tekanje, potiskanje, prerivanje in povzročanje hrupa ni dovoljeno;
 • v primeru nesreče med odmori učenci o dogodku obvestijo dežurnega učitelja.

6.5 Ukrepi za varstvo vozačev

 • Učenci, ki zaključijo s poukom in odhajajo domov s šolskim prevozom, čakajo v za to  posebej določenem prostoru.
 • Učenci so dolžni upoštevati navodila učiteljev.
 • Učenci so dolžni opozoriti dežurne učitelje na dogajanje, ki ni v skladu s hišnim redom šole. Dežurne učitelje ali vodstvo šole obvestijo tudi v primeru, če se na šoli dogaja kaj neobičajnega.

6.6 Zagotavljanje preventivne zdravstvene zaščite
Za zagotavljanje varnosti in zdravja se upoštevajo določila:
a) Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti  in zdravja delavcev na delovnih mestih in
b) Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (omarice prve pomoči, količina in vsebina sanitetne opreme).

6.6.1 Ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca
Vsak delavec šole je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali je obveščen o poškodbi ali slabemu počutju učenca.
Učenca je potrebno namestiti na varno mesto in zagotoviti, da ni sam. Delavec je dolžan o poškodbi ali slabem počutju učenca obvestiti tajništvo šole, svetovalno službo ali vodstvo šole, ki obvesti starše, da pridejo po otroka.

V primeru težje poškodbe, zelo slabega počutja, bolezenskega stanja ali v primeru, da se ne da oceniti resnosti poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati zdravnika. V primeru, da se zdravnik ne more takoj odzvati na klic, je potrebno poklicati reševalno postajo. V obeh primerih je potrebno takoj obvestiti starše.

V primeru, da je poškodba posledica nasilnega dejanja (pretepanje…) ali nesreče (padec z višine…) je šola o tem dolžna obvestiti tudi policijo. V primeru take poškodbe je potrebno sestaviti zapisnik in ga oddati v tajništvu šole. 6.7 Druge oblike ukrepanja
V primeru kršenja hišnega reda lahko strokovni delavec:
– zapiše obvestilo o kršitvi v učenčevo beležko,
– telefonsko obvesti starše,
– povabi starše na razgovor,
– predlaga obravnavo pri šolski svetovalni delavki,
– predlaga razgovor pri ravnatelju.

7. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

7.1 Vzdrževanje šolskega prstora
Šola mora vzdrževati šolski prostor tako, da je zagotovljena:

 • varnost učencem, ki ga uporabljajo,
 • čistoča in urejenost,
 • namembnost uporabe,
 • učenci skupaj z učitelji skrbijo za urejenost šolskih površin; program in razpored urejanja določi vodstvo šole,
 • ob koncu učne ure se pospravijo vsi uporabljeni učni pripomočki v omare ali na določen prostor.

7.2 Dežurstva

 • pred začetkom pouka,
 • med odmori med poukom,
 • po koncu pouka.

      Dežurstvo izvajajo strokovni delavci in drugi zaposleni:

 • na hodnikih in stopniščih,
 • v učilnicah in jedilnici,
 • v garderobiah in sanitarijah.

Razpored dežurstev določa ravnatelj.

7.3 Dežurstvo učiteljev
Da bi vzgojno-izobraževalno delo potekalo nemoteno in da bi se zagotavljala varnost, učenci in izvajalci programov opravljajo po razporedu dnevna dežurstva v posameznih šolskih prostorih.

Dežurni učitelji lahko predlagajo za učence, ki ne upoštevajo njihovih navodil oziroma kršijo določila tega hišnega reda, vzgojne opomine skladno s Pravili šolskega reda.

7.3.1 Naloge dežurnih učiteljev:

 • skrbijo za red in primerno disciplino med učenci ter za njihovo varnost,
 • nadzorujejo gibanje učencev po prostoru,
 • opravljajo preglede prostorov, kjer se zadržujejo učenci ali drugi delavci šole in opozarjajo na pomanjkljivosti,
 • nadzorujejo delo dežurnih učencev ter jim dajejo dodatna navodila in naloge, učence opozarjajo na vzdrževanje čistoče v šolskih prostorih in v okolici šolskega poslopja.

7.3.2 Naloge dežurnega učitelja v jedilnici :

 • skrbi za miren in urejen prihod učencev v jedilnico,
 • skrbi, da učenci ne prinašajo torb in drugih predmetov v jedilnico,
 • skrbi, da gredo učenci k razdeljevalnemu pultu brez prerivanja,
 • skrbi, da učenci pravilno uporabljajo jedilni pribor in kulturno zaužijejo hrano,
 • skrbi, da učenci po končanem obroku pospravijo prostor, ki so ga uporabili,
 • skrbi, da učenci mirno in urejeno zapustijo jedilnico.

Dežurni učitelj v jedilnici ima pravico, da prekine izdajanje hrane ali odstrani posameznika oz. skupino učencev, ki se v jedilnici ne obnašajo kulturno in v skladu z njegovimi navodili.

 

7.4 Dežurstvo učencev
Učenci opravljajo dežurstva v razredu.

7.4.1 Dežurstvo v razredu – rediteljstvo
Vsaka oddelčna skupnost določi na razrednih urah po dva reditelja, ki opravljata svoje delo en teden in imata sledeče naloge:

 • skrbita, da je učilnica, kabinet ali prostor, v katerem učenci delajo, vedno čist in pospravljen,
 • ob prihodu učitelja vzgojno-izobraževalnih programov v razred ga seznanita o odsotnosti učencev,
 • po končani uri počistita tablo in uredita učilnico,
 • po malici pomagata skrbeti za čistočo in urejenost učilnice,
 • v odmorih pazita, da ne pride do poškodb imovine in odtujitve lastnine,
 • javljata razredniku oziroma izvajalcu učne ure nepravilnosti in poškodbe šolske imovine,
 • opravljata druge naloge, za katere ju pooblasti oddelčna skupnost ali razrednik.

 

7.5 Dežurstvo hišnika
Zaradi zagotavljanja varnosti dežurnih učencev in urejanja šolskega reda, opravlja hišnik obhode in  dežurstvo z obhodi v šolskem prostoru po razporedu, ki ga določi ravnatelj.

7.6 Šolska prehrana
Čas, način in pravila ravnanja v času malice in kosil določi šola v letnem delovnem načrtu in s pravili ravnanja in obnašanja v jedilnici.

 

7.6.1 Šolska kuhinja
Vstop v kuhinjske prostore je dovoljen samo kuhinjskemu osebju in vodji šolske prehrane, ki izjemoma lahko dovoli vstop v kuhinjo tudi ostalim delavcem šole, ki skrbijo za vzdrževanje opreme.

7.6.2 Malica v jedilnici
Učenci in učitelji morajo upoštevati:

 • urnik, ki ga šola določi z letnim delovnim načrtom,
 • pravila ravnanja, obnašanja v jedilnici.

7.6.3 Kosila
Učenci in učitelji morajo upoštevati:

 • urnik, ki ga šola določi z letnim delovnim načrtom ,
 • pravila prijavljanja in odjavljanja kosil ter
 • pravila ravnanja, obnašanja v jedilnici.

Jedilnik za tekoči mesec je objavljen na oglasni deski in na spletni strani šole.

7.7 Hranjenje garderobe

 • Učenci se ob vsakem prihodu v šolo in ob vsakem izhodu iz šolske stavbe preobujejo v garderobi.
 • Učenci hranijo obutev, vrhnjo garderobo in telovadno opremo v omaricah.
 • Urejenost omaric preverja razrednik ob prisotnosti učenca.
 • Učenci morajo pred zimskimi počitnicami ter ob koncu pouka v šolskem letu pred podelitvijo spričeval izprazniti omarico in jo očistiti.
 • Šola ne odgovarja za predmete, ki jih učenci prinašajo ali hranijo v šoli.

 

7.8 Ravnanje ob poškodbah šolskega inventarja in skrb za opremo

 • Oddelčne skupnosti skrbijo za osnovno urejenost učilnic.
 • Vsi delavci šole odgovarjajo za urejenost, opremo, učila in ostali šolski inventar.
 • Vsi učenci šole odgovarjajo za urejenost, opremo, učila in ostali šolski inventar.

7.9 Ostala določila hišnega reda

 • Razredniki so dolžni hišni red predstaviti učencem in staršem na začetku šolskega leta in po potrebi večkrat tudi med šolskim letom.
 • Učenci in učitelji morajo biti dosledni pri spoštovanju in izvrševanju dogovorjenih pravil.
 • Na šoli je potrebno posvetiti veliko pozornosti lepim, vljudnim in spoštljivim medsebojnim odnosom med učenci, med učenci in zaposlenimi in do vseh obiskovalcev šole.
 • Učenci zaposlene na šoli vikajo.
 • Učitelji so se dolžni z učenci pogovarjati tudi o bontonu.
 • Učenci višjih razredov so še posebej pozorni in skrbni do mlajših učencev. Učenci višjih razredov se ne smejo zadrževati na razredni stopnji brez dovoljenja učitelja.
 • Učenci so dolžni sodelovati pri organiziranih in dogovorjenih oblikah vzdrževanja in urejanja šole in njene okolice.
 • V šolskih prostorih se ne sme izvrševati prodaja in oglaševanje brez dovoljenja vodstva šole.
 • V šolo je prepovedano voditi ali nositi živali, razen z dovoljenjem vodstva šole, kadar gre za živali, ki bodo sodelovale v vzgojno-izobraževalnemu procesu.

7.10 Skrb za čisto in urejeno okolje:

 • odpadke mečemo v koše za smeti,
 • pazimo in ne uničujemo šolske lastnine,
 • skrbimo za higieno v sanitarijah,
 • toaletni papir in papirnate brisače, vodo in milo uporabljamo namensko,
 • posebno skrb namenjamo čistemu in urejenemu šolskemu okolju,
 • ko učenci zapuščajo igrišče ali šolsko dvorišče, dežurni učitelj poskrbi, da učenci odvržene odpadke  pospravijo.

8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

8.1 Kršitve pravil hišnega reda
V primeru, da učenec krši pravila hišnega reda, bo šola kršitev obravnavala v skladu z določili Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Ur.l. št. 75/04).

Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 75/04) se uporablja do uveljavitve Pravil šolskega reda, vendar najdlje do 31. 8. 2009. Načine zagotavljanja varnosti šola uredi v Pravilu šolskega reda.

8.2 Spremembe in dopolnitve hišnega reda
Spremembe in dopolnitve Hišnega reda se sprejemajo in dopolnjujejo po postopku, ki velja za sprejem splošnih aktov šole.

8.3 Obveščanje
Ta hišni red se objavi na oglasni deski šole in spletni strani šole.
Osnovna šola v posebni publikaciji predstavi kratko vsebino hišnega reda.

8.4 Veljavnost
Hišni red je ravnatelj sprejel dne, 29.8.2008.
Hišni red se začne uporabjati s 1. septembrom 2008 in prenehajo veljati Pravila o hišnem redu na Osnovni šoli Korena, sprejeta dne 1.9.2006.

Številka:  001/2008                                                                                                         Ravnatelj

Zg. Korena, 29.8.2008                                                                                                         Darko Rebernik