Pravila šolskega reda

Protokol ob zaznavi in za obravnavo medvrstnikega nasilja v VIZ-1

 

 

 

Pravila šolskega reda obsegajo: dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, vzgojne ukrepe, pohvale priznanja in nagrade, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti, zagotavljanje zdravstvenega varstva učencev in informiranje staršev.

Oblikovali smo jih v  sodelovanju s strokovnimi delavci šole, učenci in starši.

 

1.    DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV

 

Pravice in dolžnosti učenca so :

–            spoštuje pravila hišnega in šolskega reda,

–            spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole,

–            sodeluje pri oblikovanju in upoštevanju razrednih pravil,

–            skrbi za lastno zdravje in varnost v šoli in izven šole ter varuje zdravje in varnost drugih učencev in delavcev šole,

–            varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole,

–            učence in delavce šole ne ovira in ne moti pri delu,

–            redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,

–            sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice ter ima spoštljiv odnos do narave,

–            izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti,

–            se dostojno vede na dnevih dejavnosti in drugih aktivnostih, ki jih organizira šola,

–            sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev,

–            zastopa šolo na tekmovanjih in prireditvah.

 

2. NAČINI  ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI

 

Varnost bomo zagotavljali z upoštevanjem sprejetih pravil in z naslednjimi aktivnostmi:

–            z upoštevanjem veljavnih normativov in standardov,

–            z varovanjem in nadziranjem vstopanja v šolo,

–            z dežurstvom učiteljev v času šolskih odmorov,

–            s prepovedjo zapuščanja šolskega prostora v času pouka,

–            v primeru avtobusnih prevozov učenci vstopajo in izstopajo na začetni in končni postaji, na drugih postajališčih le v primeru pisnega soglasja staršev,

–            če se učenec pripelje v šolo s kolesom, mora nositi varnostno čelado,

–            učenci do 7 leta v šolo prihajajo in domov odhajajo v spremstvu staršev ali skrbnikov oziroma v spremstvu učencev starejših od 10 let,

–            z izvajanjem različnih dejavnosti z namenom varovanja učencev pred nadlegovanjem, trpinčenjem, namernim poniževanjem.

 

Na  šolskem igrišču se lahko učenci vozijo s kolesom in vadijo spretnostno vožnjo na narisanem kolesarskem poligonu.

Na šolskem igrišču ni dovoljena vožnja z motornim kolesom oziroma s kakršnimi koli prevoznimi sredstvi.

V  času izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa se šolsko igrišče uporablja izključno za potrebe pouka.

Na avtobusnem postajališču in na šolskem avtobusu se morajo učenci vesti kulturno, v avtobus oz. kombi vstopajo mirno, brez prerivanja. Med vožnjo ne motijo voznika, ne povzročajo škode in ne ogrožajo svoje varnosti in varnosti drugih.

 

4. KRŠITVE PRAVIL ŠOLSKEGA REDA IN VZGOJNI UKREPI

 

Vzgojni ukrepi so usmerjeni pedagoško strokovni postopki, ki jih šola izvede, kadar učenec krši pravila ali ne izpolnjuje svojih dolžnosti in se izvajajo v skladu z Zakonom o osnovni šoli. Z vzgojnimi ukrepi ni možno omejiti pravic učencev.

 

 

PISNA DOKUMENTACIJA PRI POSTOPKU VZGOJNEGA UKREPANJA

 

–        vsaka kršitev se zapiše v Lopolis v razdelek Vzgojni ukrepi, strokovni delavec zapiše vzrok kršitve in se podpiše,

–        strokovni delavec ustno ali pisno opozori razrednika o zapisu kršitve  v Lopolis,

–        učitelj lahko pridobi tudi druge pisne ali ustne izjave, ki so po njegovi presoji nujne za pravilno izvedbo postopka,

–        razrednik v roku 14 dni odloči o izreku ukrepa po določenem postopku v Lopolisu.

 

Dokumentacijo o vzgojnih opominih in  osebno mapo o učencu, ki potrebuje pomoč oziroma svetovanje hrani svetovalna služba.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kršitev Vzgojni ukrep – koraki  
Lažje kršitve
1.       Neprimerno vedenje v šoli, šolskem okolišu in na dnevih dejavnosti ter ostalih aktivnostih, ki jih organizira šola

1. Opozorilo učitelja in razrednika.

2. Pogovor razrednika z učencem in starši. Povečan nadzor nad učencem.

3. Učitelj ukrepa po svoji presoji glede na težo kršitve oziroma učencu se prepove udeležba na naslednji dejavnosti v okviru šole ali se mu organizira dodatno spremstvo.

 
2.     1 Neprimeren odnos do pouka – neupoštevanje šolskih pravil in navodil učitelja

1. Ustno opozorilo učitelja in pogovor z razrednikom.

2. Pogovor učenca z razrednikom in starši.

3. Pogovor učenca in staršev s svetovalno službo. Učenca pri pouku spremlja strokovni delavec ali

zadržanje učenca po pouku, da opravi delo, ki ga ni opravil pri pouku

ali se učenca  odstrani iz razreda in se zanj organizira individualni pouk do konca ure ali dneva.

 
3.      

Uporaba nedovoljenih pripomočkov pri ocenjevanju znanja

(nedovoljeni pripomočki so vsi, razen tistih, ki jih strokovni aktiv določi kot dovoljene pripomočke pri
posameznemu načinu ocenjevanja znanja).

 1. Ustno opozorilo učitelja, učenec sam pospravi nedovoljen pripomoček.
 2. Ustno opozorilo in odvzem nedovoljenega pripomočka.
 3. Ustno opozorilo, odvzem testa in pogovor z razrednikom. Oceni se le rešeni del testa, ki ne vključuje nalog, rešenih s pomočjo nedovoljenih pripomočkov.

Opomba: V kolikor učenec ne želi oddati testa ali ustno odgovarjati, se učenca oceni negativno.

 
4.       Odklanjanje del (učenec noče opravljati šolskega dela, vendar pri tem ne moti ostalih).

1. Ustno opozorilo učitelja.

2. Pogovor učenca z razrednikom.

3. Pogovor razrednika s starši. Dokončanje neopravljenih obveznosti v šoli pod nadzorom učitelja po pouku ali pred poukom s soglasjem staršev.

 

 
5.       Samovoljno zapuščanje pouka ali šole

1. Pogovor učenca z razrednikom.

2. Pogovor razrednika s starši staršem.

3. Povečan nadzor nad učencem v času odmorov

ali zadržanje po pouku v soglasju s starši.

 
6.       Občasni neopravičeni izostanki do 12

1. Pogovor razrednika z učencem in opozorilo staršem.

2. Pogovor razrednika s starši.

3. Pogovor učenca in staršev s ŠSS. Pisno opozorilo staršem o predaji primera šolski inšpekciji (podpis)

 
7.       Neprimerno ravnanje s hrano

1. Pogovor z učencem in restitucija.

2. Pogovor razrednika s starši in restitucija.

3. Učencu se za določen čas prepove vstop v jedilnico. Priprava referata o odnosu do hrane in o kulturi prehranjevanja.

 
8.       Namerno neupoštevanje pravil ločevanja odpadkov.

1. Ustno opozorilo učitelja. Restitucija.

2. Pogovor razrednika z učencem. Restitucija.

3. Pogovor razrednika s starši. Restitucija.

 

 
9.       Uporaba avdiovizualnih naprav in mobilnih telefonov, razen za namen učnega procesa

1. Odvzeti telefon ali druga naprava  se shrani v ognjevarni omari v tajništvu šole, kjer telefon ali napravo lahko prevzamejo učenčevi starši. Učenec mora telefon izklopiti, zalepiti v kuverto in se nanjo podpisati. Kuverto zapečatimo in datiramo. O odvzemu mobilnega telefona ali drugih predmetov razrednik obvesti starše.

2. Pogovor razrednika s starši in z učencem.

3. Obravnava v SS.

 
10. Psipsi Verbalna agresivnost – posmehovanje, norčevanje, neupoštevanje navodil strokovnih delavcev

1. Pogovor učitelja z učencem, pogovor z drugimi udeleženimi.

2. Učenca se odstrani iz razreda in se zanj organizira pouk do konca ure ali dneva.

3. Učenca se odstrani iz razreda in se zanj organizira pouk do konca ure ali dneva ter pogovor razrednika s starši.

 

 
Težje kršitve
11.   Ponavljajoče se lažje kršitve – učencu so že bili izrečeni 3 ukrepi 1. Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o osnovni šoli.  
  Namerno poškodovanje in uničevanje šolskega ali drugega premoženja

1. Razgovor s starši. Takojšnja materialna poravnava nastale škode. Restitucija.

2. Takojšnja materialna poravnava nastale škode. Restitucija. Pogovor s starši.

Obravnava v ŠSS.

3. Takojšnja materialna poravnava nastale škode. Restitucija. Pogovor s starši.

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o osnovni šoli.

 
12.   Občasni neopravičeni izostanki nad 12 ur oziroma strnjeni neopravičeni izostanki nad 20

1. Prijava na Inšpektorat za šolstvo.

Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o osnovni šoli.

 
13.   Medvrstniško nasilje – vsaka oblika fizičnega, psihičnega, spolnega nasilje, pri kateri se učenec, nad katerim vrstnik ali vrstniki izvajajo nasilje, počuti ogroženo

Ravnamo po protokolu ob zaznavi in za obravnavo nasilja v VIZ zavodih (priloga).

1. strokovni delavec, ki je zaznal nasilje ali bil o njem obveščen, takoj poskrbi za varnost otroka.

2. O dogodku takoj ali naslednji delovni dan obvesti razrednike vseh vpletenih, ŠSS, ravnatelja in starše. Naredi zapis dogodka in ga izroči ŠSS.

3. ŠSS isti oziroma naslednji delovni dan oblikuje načrt za preprečitev nadaljnjega nasilja, pogovori se z vsemi udeleženimi in izdela zapis pogovora.

3. Nadaljnji koraki po procesni intervenciji v protokolu –tudi vključitev policije ali/in CSD (natančno navedeno v protokolu).

 

 
  Uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih šolskih površinah ali na šolskih ekskurzijah

1. Pogovor  razrednika  s starši.

Postopek obravnave kršitve se lahko preda pristojni instituciji

2. Pogovor staršev in učenca s ŠSS. Obravnava v ŠSS.

3. Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o osnovni šoli.

 
  Uživanje, ponujanje ali prodajanje alkohola in drugih psihoaktivnih snovi

1. Pogovor razrednika s starši. Postopek obravnave se preda ustreznim institucijam

2. Pogovor staršev in učenca s ŠSS. Obravnava v ŠSS.

3. Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o osnovni šoli.

 
  Kraje na šoli

1. Pogovor razrednika s starši in učencem. Postopek obravnave kršitve se preda ustreznim institucijam.

2. Pogovor staršev in učenca s ŠSS. Obravnava v ŠSS.

3.Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o osnovni šoli.

 

 
  Nasilje do učiteljev in drugih delavcev šole

1. Pogovor razrednika s starši in učencem. Postopek obravnave kršitve se lahko preda ustreznim institucijam.

2. Obravnava v ŠSS.

3. Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o osnovni šoli.

 
  Zloraba interneta in drugih medijev

1.Pogovor razrednika s starši in učencem. Takojšnja odstranitev vsebine.

2. Obravnava v ŠSS ter prijava ustreznim institucijam.

3. Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o osnovni šoli.

 

 
  Ponarejanje ali uničevanje šolske dokumentacije ter ponarejanje pisnih izdelkov, opravičil in podpisov staršev

1. Pogovor razrednika s starši in učencem.  

2. Obravnava v ŠSS.

3. Učencu se izreče vzgojni opomin v skladu z Zakonom o osnovni šoli.

 

 

 

 

Po lasti presoji in glede na težo kršitev lahko strokovni delavec pri sprejetju ukrepa določi dodatne zadolžitve in postopke.

 

Med kršitve spada tudi neupoštevanje pravil Hišnega reda, glede na vsebino kršitev se določijo ukrepi iz Pravil Šolskega reda.

 

UKINITEV NEKATERIH PRAVIC UČENCU, ki so povezane s kršitvami šolskih pravil, s pridobljenimi statusi in ugodnostmi, ki jih šola nudi učencem.

 

POVEČAN NADZOR nad učencem v času, ko je v šoli, a ne pri pouku, ko učenec čaka na drugo dejavnost po urniku. Nadzor je potreben, če učenec pogosto krši hišni red in pravila šolskega reda in bi lahko med čakanjem izpeljal neprimerno dejanje ali povzročil škodo ali ima prepoved približevanja določenemu učencu, seveda v okvirih, ki jih določa nujnost zadrževanja v istih prostorih.

 

ZADRŽANJE NA RAZGOVORU PO POUKU v zvezi z reševanjem problemov, ki jih učenec povzroča med poukom, lahko učitelj zadrži učenca zaradi razgovora po pouku  s predhodnim soglasjem starša.

 

DODATNO SPREMSTVO ali pa za takega učenca organizira nadomestni vzgojno-izobraževalni proces v šoli.

V primerih izvajanja pedagoškega procesa izven šole lahko šola za učence, ki z neupoštevanjem navodil povzročijo ogrožajo sebe  in varnost drugih, poskrbi za posebno spremstvo strokovnega delavca, v primerih, ko to ni mogoče, poskrbi za nadomestni vzgojno-izobraževalni proces v šoli.

 

ODSTRANITEV UČENCA OD POUKA je možna, kadar učenec s svojim vedenjem onemogoča normalno izvedbo pouka kljub predhodnim pogovorom, dogovorom in opozorilom. Cilj odstranitve je vzdrževanje jasno postavljenih meja in sprejemljivega vedenja, omogočanje resnega sodelovanja učenca in učitelja pri reševanju problema, omogočanje nemotenega učenja drugih učencev v oddelku ali učni skupini. Učenec v času odstranitve opravlja delo

pod nadzorom strokovnega delavca, ki ga določi ravnatelj. V primeru odstranitve učenca od pouka mora učitelj z njim opraviti razgovor še isti dan. Skupaj analizirata nastali položaj in se dogovorita o nadaljnjem sodelovanju.

 

ZAČASEN ODVZEM NAPRAV ALI PREDMETOV, s katerim učenec ogroža varnost ali onemogoča nemoteno izvedbo pouka. O takem odvzemu strokovni delavec, ki je predmet odvzel, še isti dan obvesti starše učenca, ki odvzeti predmet v šoli tudi prevzamejo.

 

RESTITUCIJA

Restitucija je oblika vzgojnega ukrepanja, ki omogoča učencu, ki je s svojim ravnanjem povzročil materialno ali moralno škodo drugemu, skupini ali šoli, da to popravi. Učenec se v postopku restitucije sooči s posledicami svojega ravnanja, sprejme odgovornost za takšno ravnanje in poišče načine, s katerimi svojo napako popravi oziroma se z oškodovancem dogovori za načine poravnave. V nasprotju s kaznovanjem poudarja pozitivno reševanje problemov.

 

Temeljna načela restitucije:

·       poravnava je smiselno povezana s povzročeno psihološko, socialno ali materialno škodo,

·       zahteva odločitev in napor tistega, ki je škodo povzročil,

·       oškodovanec obliko poravnave sprejme kot primerno nadomestilo povzročene škode,

·       spodbuja pozitivno vedenje, ne obrambnih vedenj kot kritike in kazni ter poudarja vrednote,

·       ni kaznovalca, učenec ustvarjalno rešuje problem.

 

Ukrepi v postopku restitucije

V postopku restitucije ukrepi niso vnaprej določeni, potrebno jih je smiselno povezati s povzročeno:

–  psihološko,

–  socialno ali

–  materialno škodo.

Povzročitelj škode se mora potruditi, da poišče rešitev, ki jo oškodovanec sprejme kot primerno nadomestilo povzročene škode.

 

Strokovni delavci predvsem spodbujajo, usmerjajo in spremljajo proces restitucije. Ta je končan, ko oškodovanec potrdi, da je zadovoljen s poravnavo in ko povzročitelj tako na čustvenem in miselnem nivoju sprejme svoje ravnanje kot nekaj, kar je dolžan storiti, če prej z nepremišljenim ravnanjem povzroči kakršnokoli škodo.

 

Šola je dolžna obvestiti Center za socialno delo ali/in policijo v primeru:

–            kraje,

–            spolnega nasilja,

–            če je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in je povzročitelj dopolnil 14 let,

–            če strokovni tim na šoli oceni, da učenec – žrtev ali učenec –  povzročitelj kaznivega dejanja potrebuje pomoč CSD ali da je dejanje potrebno javiti na policijo,

–            pri posedovanju, ponujanju, prodajanju in uživanju drog ali drugih psihoaktivnih snovi,

–            pri občasnih neopravičenih izostankih nad 20 ur.

 

 

VZGOJNI OPOMINI

 

Izrekanje vzgojnih opominov predpisuje Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli. Vzgojni opomini se izrekajo na osnovi obrazcev, ki so priloga Pravil šolskega reda OŠ Korena.

 

Učencu se lahko izreče vzgojni opomin, kadar krši dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi, akti šole, in ko vzgojne dejavnosti oziroma vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli namena.
Šola pred izrekom vzgojnega opomina uporabi ukrepe, določene z vzgojnim načrtom in pravili šolskega reda.

Postopek izrekanja vzgojnih opominov

 

Obrazložen pisni predlog za izrek vzgojnega opomina poda strokovni delavec šole razredniku.
Razrednik preveri, ali je učenec kršil dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi in akti šole, ter katere vzgojne dejavnosti in vzgojne ukrepe je za učenca šola predhodno že izvedla.

Nato razrednik opravi razgovor z učencem in njegovimi starši oziroma strokovnim delavcem šole, ki zastopa interese učenca, če se starši ne udeležijo pogovora.

Po razgovoru razrednik pripravi pisni obrazložen predlog za izrek vzgojnega opomina in ga posreduje učiteljskemu zboru. Če razrednik oceni, da ni razlogov za izrek vzgojnega opomina, o tem seznani učiteljski zbor.
Z razrednikom sodeluje šolska svetovalna služba, po potrebi pa tudi drugi strokovni delavci šole.

Šola za učenca, ki mu je bil izrečen vzgojni opomin, pripravi individualizirani vzgojni načrt, v katerem opredeli konkretne vzgojne dejavnosti, postopke in vzgojne ukrepe, ki jih bo izvajala.

Vzgojni opomin učencu izreče učiteljski zbor.
Učencu se lahko izreče vzgojni opomin v posameznem šolskem letu največ trikrat.

 

Šola lahko na osnovi 54. člena Zakona o osnovni šoli iz vzgojnih razlogov prešola učenca na drugo šolo brez soglasja staršev:

– če so kršitve pravil šole takšne narave, da ogrožajo življenje ali zdravje učenca oziroma življenje ali zdravje drugih ali

– če učenec po treh vzgojnih opominih v istem šolskem letu in kljub izvajanju individualiziranega vzgojnega načrta onemogoča nemoteno izvajanje pouka ali drugih dejavnosti, ki jih organizira šola.

Če se učenca prešola brez soglasja staršev, si šola pred odločitvijo o prešolanju učenca na drugo šolo pridobi mnenje centra za socialno delo ter soglasje šole, v katero bo učenec prešolan, glede na okoliščine pa tudi mnenje drugih inštitucij.

 

 

 

5. POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE

 

Pohvale so lahko ustne ali pisne.

Kadar se učenec/ka ali več  učencev izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti, so lahko ustno pohvaljeni.

 

Pisne pohvale se podeljujejo za:

 • prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih dejavnostih šole, torej pozitiven zgled v oddelku,
 • prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri različnih dejavnostih izven pouka,
 • doseganje vidnih rezultatov na šolskih športnih ali drugih tekmovanjih in srečanjih učencev z različnih področij znanja in delovanja,
 • posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti ali šolski skupnosti,
 • spoštljiv odnos do odraslih in nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo,
 • iz drugih razlogov, ki jih ravnatelj oz. učiteljski zbor šole ali razrednik in mentorji ocenijo kot primerne za razlog ustne ali pisne pohvale.

 

Priznanja se podeljujejo za:

 • večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem in izvenšolskem delu,
 • doseganje vidnih rezultatov na raznih tekmovanjih in srečanjih, ki so organizirana za območje občine, regije in celotne države,
 • večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri raznih interesnih dejavnostih,
 • doseganje vidnih rezultatov na športnih področjih, kjer učenci predstavljajo šolo,
 • večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, šolski skupnosti in šolskem parlamentu,
 • ob drugih razlogih, ki jih ravnatelj oz. učiteljski zbor šole ali razrednik in mentorji ocenijo kot primerne za razlog podelitve priznanja.

 

Nagrade se podeljujejo učencem v obliki:

 • pripomočkov, ki jih učenec lahko uporablja pri pouku ali drugih dejavnostih,
 • knjižnih nagrad,
 • drugih posebnih ugodnosti.

 

Nagrado lahko dobi posameznik, skupina učencev ali oddelčna skupnost.

 

6. ORGANIZIRANOST UČENCEV

 

Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti, skupnosti učencev in šolski parlament. Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka.

Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov:

–            obravnavajo učni uspeh v oddelku,

–            organizirajo medsebojno pomoč pri učenju in pomoč sošolcem v različnih težavah,

–            obravnavajo kršitve in predlagajo načine ukrepanja,

–            organizirajo različne oblike dežurstva,

–            organizirajo različne akcije in prireditve,

–            opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.

 

6.1. SKUPNOST UČENCEV ŠOLE

 

za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti imenujejo v skupnost učencev šole dva predstavnika razreda.

 

Skupnost učencev sprejme letni program dela.

 

Skupnost učencev opravlja naslednje naloge:

–            zbira pripombe in predloge oddelčne skupnosti v zvezi z različnimi vsebinami in dejavnostmi, ki jih organizira šola,

–            informira učence o svoji dejavnosti,

–            načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije ipd.),

–            predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodeluje pri izvedbi le-teh,

–            opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

 

Skupnost učencev ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole.

 

6.2. ŠOLSKI PARLAMENT

 

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Šolski parlament skliče ravnatelj ali mentor skupnosti učencev šole.

 

 

7. OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

 

Na podlagi 53. člena Zakona o osnovni šoli morajo starši ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka. Če starši vzroka izostanka ne sporočijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih šola obvesti o izostanku učenca in jih pozove, da izostanek pojasnijo.

Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu.

Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka.

Učenec je iz zdravstvenih razlogov lahko oproščen sodelovanja pri posameznih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela v šoli.

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

O oprostitvi iz prejšnjih odstavkov odloči ravnatelj.

 

8. ZAGOTAVLJANJE  ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV

 

Osnovna šola sodeluje z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v prvi razred, in rednih sistematičnih zdravstvenih pregledov v času šolanja. Če učenec odkloni sodelovanje pri predpisanem zdravstvenem pregledu, razrednik o tem obvesti starše učenca. Šola organizira v sodelovanju z zdravstvenimi zavodi sistematične preglede zob, predavanja na temo negovanja in učenje pravilnega čiščenja zob.

Šola osvešča učence o zdravem načinu življenja. Učence in starše osvešča o načinih iskanja ustrezne pomoči v primerih spolnega nadlegovanja in zlorabe ter nasilja v družini. V ta namen organizira različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih.

 

Pravila šolskega reda začnejo veljati s 1. 10. 2020.

 

Predsednik sveta šole:                                                                             Ravnatelj:

Andrej Turk                                                                                         Peter Lešnik