Skoči na glavno vsebino

Naj učenka/učenec – KRITERIJI ODLIČNOSTI

 

Na šoli že nekaj let izbiramo najboljšo učenko in učenca. Zaradi pandemije COVID-19 in prehoda na izobraževanje na daljavo smo začasno prekinili izbiro. V šolskem letu 2021/2022 smo se odločili za prenovo postopka izbire.

 

REZULTATI

 

Kriterij odličnosti

 

Spodbujanje odličnosti pri učencih

Med pomembne načine privzgajanja identifikacije in pripadnosti šoli sodijo tudi nagrade,
priznanja in pohvale, zato jih smiselno umeščamo v delo šole. Osnova pri podeljevanju
le-teh so aktivnosti učenca v okviru šole in zastopanje šole na raznih srečanjih,
tekmovanjih, revijah itd. ter pozitivna naravnanost do šolskega dela.
Pomemben pokazatelj učenčeve aktivnosti in pripadnosti v šolskem letu 2022/23 je
pridobitev nagrade presenečenja, ki jo šola konec šolskega leta podeli učencem od 6. do
9. razreda. Pridobijo jo učenci, ki v tekočem letu dosežejo največ točk.
Posamezne aktivnosti se za učence od 6. do 9. razreda točkujejo po kriterijih:

1 TOČKA
– Nastop s pevskim zborom na šolski prireditvi.
– Nastop na šolski prireditvi.
– Aktivno sodelovanje v humanitarnih akcijah (izmenjava oblačil, Božiček za en dan … ).
– Aktivno sodelovanje pri projektih (priprava razstav, izdelava plakatov, pomoč pri
organizaciji, …).
– Uspešno vodenje oddelčne skupnosti.
– Aktivno sodelovanje v klubih in šolah izven zavoda (šport, glasba, ples, …), če učenec
doprinese k ugledu šole.
– Doseženih najmanj 80% vseh točk na NPZ-ju pri posameznem predmetu.
– Udeležba na medobčinskem športnem tekmovanju (atletika, …).

2 TOČKI
– Nastop na popoldanskih prireditvah (občinske proslave, prireditve za starše …).
– Celoletno redno obiskovanje pevskega zbora.
– Nastop na občinski prireditvi.
– Nagrajena udeležba na natečajih (literarnih, likovnih,…).
– Bronasto priznanje na tekmovanjih iz znanja.
– Udeležba na področnem športnem tekmovanju.
– Vodilna vloga pri izvenšolskih projektih (DEKD, Dan za spremembe,…).
– Uspešno vodenje šolske skupnosti.
– Celoletno tutorstvo (učna pomoč) enemu učencu pri enem predmetu.

– Celoletno sodelovanje pri pripravi na šolski parlament, organizacija in udeležba na
področnem otroškem parlamentu.
– Nastop na prireditvi zunanje ustanove (Revija PZ, Zborovski BUM,…).

3 TOČKE
– Udeležba na regijskem otroškem parlamentu.
– Nastop z glasbeno točko na prireditvi na državnem nivoju.
– Uvrstitev na državno športno tekmovanje.
– Uvrstitev in priznanje na državnih natečajih na področju likovne umetnosti.
– Srebrno priznanje na državnih tekmovanjih iz znanja.
– Izjemno promoviranje šole s svojimi izven šolskimi dejavnostmi, opaženimi v javnih
občilih.
– Izdelava raziskovalne naloge.

4 TOČKE
– Uvrstitev med prvih pet najboljših na državnem športnem tekmovanju.
– Zlato priznanje na tekmovanjih iz znanja.
– Udeležba na državnem otroškem parlamentu.
– Nastop z glasbeno točko na prireditvi mednarodnega nivoja.
– Uvrstitev in priznanje na mednarodnih natečajih na področju likovne umetnosti
– Dosežena bralna značka.

5 TOČK
– Vzorno vedenje (spoštljiv odnos do učiteljev in sošolcev, sodelovanje pri pouku, lep
odnos do okolja, izpolnjevanje učnih in drugih šolskih obveznosti, strpen odnos do
drugačnosti, individualnosti in človekovega dostojanstva, spoštovanje pravil šolskega
reda, varno in odgovorno ravnanje s premoženjem šole ter lastnino učencev in
delavcev šole, spoštovanje pravic drugih učencev in delavcev šole…)

Učence, nagrajene za vzorno vedenje, predlaga oddelčna skupnost z razrednikom, o
izboru pa odloči učiteljski zbor. Pritožba zoper to odločitev ni možna.
Učenci svoje dosežke beležijo v ustrezen obrazec, ki ga potrdi vodja dejavnosti s svojim
podpisom.

Potrdila (obrazci) se oddajo razredniku ob koncu šolskega leta oz. najkasneje 31. 5.
2023. Vsak učenec je sam odgovoren za svoje potrdilo.
Točke, ki jih učenci zberejo po datumu oddaje, se prenesejo v naslednje šolsko leto.
Pridobitev nagrade presenečenja ni avtomatska pravica, ki bi izhajala iz izpolnjevanja
kriterijev, pač pa o udeležencih dokončno odloči učiteljski zbor na podlagi predlogov.
Pritožba zoper to odločitev ni možna.
Učenec, ki ne upošteva pravil šolskega reda, moti pouk, je nespoštljiv, je večkrat vpisan v
Lopolis ali je v šolskem letu prejel vzgojni opomin, nagrade ne more pridobiti.

Aktiv tretje triade OŠ Korena

 

 

ARHIV

»Učenec meseca« lahko postane vsak učenec ali učenka, ki s svojim vzgledom in obnašanjem ugodno vpliva na delovno in socialno klimo v razredu. Učitelji v posameznem razredu izberejo vsaj enega učenca vsak mesec. Imena in priimke učencev posredujejo razredniku. Razrednik izbere vsaj enega in največ pet učencev meseca tako, da izbere tiste katerih imena so bila največkrat predlagana. Izbere tiste učenci, ki so predlagani vsaj dvakrat. Izjemoma lahko izbere več kot pet učencev, če smatra, da so si naziv »učenec meseca« zaslužili. Vendar ta izjema velja samo za predlagane učence. »Učenec leta« je učenec/-ka, ki je nabral/-a vsaj pet nazivov učenca meseca. »Naj učenec šole« postane učenec, ki zbere vsaj tri nazive »učenec leta«. »Naj učenec šole« se vpiše v zlato knjigo učencev ob koncu devetega razreda.

Učitelji izbirajo kandidate na osnovi naslednjih lastnosti:

  1. spoštljiv odnos do učiteljev in sošolcev,
  2. sodelovanje pri pouku,
  3. pomoč sošolcem,
  4. lep odnos do okolja,
  5. izpolnjevanje učnih in drugih šolskih obveznosti,
  6. strpen odnos do drugačnosti, individualnosti in človekovega dostojanstva,
  7. spoštovanje pravil hišnega reda,
  8. varno in odgovorno ravnanje s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole,
  9. spoštovanje pravic drugih učencev in delavcev šole.

Potencialni kandidati za naziv »učenec meseca« so učenci z največ zgoraj naštetimi lastnostmi.

 
 
 
 
Dostopnost