Politika zasebnosti

 

Namen politike zasebnosti je seznaniti posameznike, starše ter druge osebe (v nadaljevanju: »posameznik«), ki sodelujejo z OŠ Korena (v nadaljevanju: »šola«) o namenih in pravnih podlagah ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naša šola. Večina obdelave osebnih podatkov temelji na določbah Zakona o osnovni šoli (ZOsn), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja, Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli ter zakonodaje o varstvu osebnih podatkov. Vsaka sprememba tega dokumenta bo objavljena na naši spletni strani. Z uporabo spletne strani potrjujete, da ste seznanjeni s celotno vsebino politike zasebnosti.

Upravljavec osebnih podatkov:

OŠ Korena

Zg. Korena 32, 2242 Zg. Korena

e-pošta: zavod@oskorena.si

telefon: +386 (0) 2/ 6300 650

Spletna stran: http://www.o-korena.mb.edus.si/

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov:

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300

Spletna stran: www.datainfo.si

1.     Nameni in pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

 

Ob vpisu učenca v šolo

Za vpis učenca v šolo potrebujemo naslednje podatke o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem, ter sledeče podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli. Te podatke obdelujemo za potrebe izvedbe vpisnega postopka, za potrebe obveznega izobraževanja ter za potrebe izvajanja drugih z zakonom določenih nalog. Zbirka podatkov učencu se skladno z veljavno zakonodajo hrani trajno. Zbirka podatkov o starših se skladno veljavno zakonodajo hrani eno leto po zaključku šolanja učenca. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakonodaja.

Med potekom izobraževanja

Za obdobje izobraževanja učenca v šoli, vodimo podatke o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah. V okviru navedene zbirke, vodimo sledeče osebne podatke o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem, ter sledeče podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonsko številko, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli ter podatke o napredovanju učenca, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah. Te podatke obdelujemo za potrebne obveznega izobraževanja in za potrebe izvajanja drugih z zakonom določenih nalog. Zbirka podatkov napredovanju, izdanih spričevalih in drugih listinah se hrani trajno, zbirka podatkov o vzgojnih opominih pa se hrani eno leto po zaključku šolanja učenca. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakonodaja.

Ob zagotavljanju pomoči oziroma svetovanja

Osebni podatki, ki jih zbira svetovalna služba se vodijo v osebnih mapah učencev. Svetovalna služba začne voditi osebno mapo učenca, ki potrebuje pomoč oziroma svetovanje tedaj, ko prične voditi postopek nudenja strokovne pomoči učencu. Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje se zbira v soglasju s starši učencev (soglasje se lahko kadarkoli prekliče), razen v primeru, ko je učenec v družini ogrožen in ga je potrebno zavarovati. Zbirka vsebuje sledeče osebne podatke o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem, ter sledeče podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonsko številko, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli, podatke o napredovanju učenca, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah ter družinsko in socialno anamnezo, razvojno anamnezo, strokovno interpretirane rezultate diagnostičnih postopkov, podatke o postopkih strokovne pomoči oziroma svetovanja, dokumentacijo v zvezi s postopkom usmerjanja učenca s posebnimi potrebami in strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic. Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje se hrani eno leto po zaključku šolanja učenca. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je privolitev in/ali zakonodaja.

Gibalne sposobnosti in morfološke značilnosti učencev

Podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev vpisujemo v zbirni športnovzgojni karton in osebni športnovzgojni karton. Namen podatkovne zbirke športnovzgojni karton je ugotavljanje trendov sprememb telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti učencev na nacionalni ravni kot strokovna pomoč pri oblikovanju nadaljnje strategije razvoja športne vzgoje na vzgojno-izobraževalnem področju in širše, svetovanje o telesnem in gibalnem razvoju učencev, na podlagi katerega lahko učenci, ki to želijo, sami ali s pomočjo strokovnjakov ocenijo raven svojih gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti, si oblikujejo svoje programe vadbe ter dobijo nasvet o vključevanju v različne športne dejavnosti. Osebni podatki o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev se zbirajo ob predhodni pridobitvi pisnega soglasja staršev. Na podlagi izrecne privolitve staršev se lahko podatki iz športnovzgojnega kartona posredujejo tudi Fakulteti za šport (aplikacija SLOfit). Soglasje velja za celotno obdobje učenčevega šolanja, starši pa ga lahko kadarkoli pisno prekličejo.

Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev vsebuje sledeče osebne podatke o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem ter podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učenca, ki se nanašajo na: telesno višino, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju. Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev se hrani eno leto po zaključku šolanja učenca. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakonodaja in privolitev.

Obdelava na osnovi privolitev staršev

Določene osebne podatke bomo obdelovali samo, če nam boste zato podali svojo privolitev (soglasje). V primeru, da boste za določen namen podali svojo privolitev, bomo na primer:

  • starše preko telefonske številke in/ali elektronske pošte obveščali o naših dejavnostih;
  • objavljali skupinske in/ali posamične fotografije/posnetke učenca na naši spletni strani;
  • za namene obveščanja ime in priimek učenca objavili na oglasni deski;
  • na različnih medijih (odvisno od privolitve) objavili literarne izdelke in druge dosežke učenca skupaj z njegovim imenom in priimkom;
  • na različnih medijih (odvisno od privolitve) objavili dosežek učenca na tekmovanjih v znanju, športnih, literarnih in drugih tekmovanjih,…

Podaja privolitve je prostovoljna. Privolitev lahko kadarkoli prekličete z zahtevkom poslanim na naš naslov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, bomo hranili do preklica privolitve ali do zahteve za izbris podatkov. Po prejemu zahteve za preklic privolitve ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo najkasneje v 15 dneh. Podatke, ki jih obdelujemo na podlagi privolitve lahko izbrišemo tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Videonadzor

V šoli izvajamo videonadzor. S pomočjo videonadzora (kamere so nameščene v okolici glavnih in stranskih vhodov v šolo) spremljamo vstope in izstope v prostore šole (na podlagi 77. člena Zakona o varstvu podatkov – ZVOP-2). Videonadzor pa izvajamo tudi za namen varovanja posameznikov (zaposlenih, učencev, uporabnikov igrišč in drugih obiskovalcev šole) ter premoženja šole (na podlagi zakonitega interesa, kot ga določa točka (f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe). Posnetki se hranijo do 3 mesece vse kamere, ki so vključene v snemalno napravo. Vse informacije glede izvajanja videonadzora lahko pridobite na telefonski številki šole. Pravice posameznikov so opisane v tej Politiki zasebnosti.

Videonadzor izvaja odgovorna oseba: Peter Lešnik, ravnatelj in pooblaščen servis: Sintal in prokurist, Dušan Gradišnik.

2.     Uporabniki osebnih podatkov, iznos podatkov in avtomatizirano sprejemanje odločitev

Med uporabnike podatkov sodijo pogodbeni obdelovalci, ki jih najamemo, da za nas opravljajo določene obdelave osebnih podatkov. Sodelujemo predvsem z: vzdrževalci infrastrukture, vzdrževalci informacijskih sistemov, ponudniki e-poštnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku ipd. (npr. Arnes, Microsoft, Google, IZUM, e Šola, Lopolis, CŠOD ipd.), ponudniki družabnih omrežij in spletnega oglaševanja (Facebook, Instagram, …). Pravico imate zahtevati informacijo o tem, katerim (zunanjim) uporabnikom so bili sporočeni vaši in otrokovi osebni podatki.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo

Osebnih podatkov ne iznašamo v tretje države (države izven članic EU ter Islandije, Norveške in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v primerih uporabe družabnih omrežij, ko se podatki lahko izvažajo v ZDA, pri čemer so razmerja s pogodbenimi obdelovalci iz ZDA urejena na podlagi standardnih pogodbenih klavzul , ki jih je sprejela Evropska komisija in/ali zavezujočih poslovnih pravil potrjenih s strani EU.

Avtomatiziranega sprejemanja odločitev, kakor tudi oblikovanja profilov, ne izvajamo.

 

 

 

3.     Piškotki

Naša spletna stran deluje s pomočjo t.i. piškotkov (angl. cookies), ki so pomembni za zagotavljanje spletnih storitev, uporabljajo pa se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani, za pomoč pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, itd. Spletna stran uporablja nujne piškotke, ki se naložijo takoj, za vse ostale piškotke pa potrebujemo vašo privolitev, ki jo lahko kadarkoli spremenite. Piškotke, ki jih brskalnik shrani, lahko posameznik izbriše.

Naša spletna stran uporablja naslednje piškotke:

Ime piškotka Čas trajanja Funkcija
wp-settings-[UID] WordPress Traja 1 leto. Piškotek je potreben za pravilno delovanje spletnega ogrodja.
wp-settings-time-[UID] WordPress Traja 1 leto. Piškotek je potreben za pravilno delovanje spletnega ogrodja.
_pk_id.[UID] Piwik Traja 2 leti. Piškotek nam omogoča boljše razumevanje navad obiskovalcev z uporabo spletne analitike.
_pk_ses.[UID] Piwik Traja 2 leti. Piškotek nam omogoča boljše razumevanje navad obiskovalcev z uporabo spletne analitike.
piwik_ignore Piwik Traja 2 leti. Vodi uporabnikovo odločitev o zavrnitvi piškotkov
PIWIK_SESSID Piwik Sejni piškotek vodi uporabnikovo Piwik sejo.
       

 

4.     Pravice posameznika v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe.

Vse navedene pravice in vsa vprašanja, lahko uveljavljate z zahtevkom, poslanim na naš naslov. Na vaš zahtevek bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev podaljša za največ dva dodatna meseca. O tem boste obveščeni, skupaj z razlogi za zamudo. Uveljavljene pravic je za vas brezplačno, vendar pa vam lahko zaračunamo razumno plačilo, če je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti, če se ponavlja. V takšnem primeru lahko zahtevo tudi zavrnemo. V tem primeru vas bomo seznanili z razlogi za zavrnitev ter z vašo pravico do pritožbe pri nadzornem organu. V primeru dvoma o vaši identiteti, lahko od vas zahtevamo dodatne informacije, ki jih potrebujemo za ugotovitev vaše identitete.

 

Pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu lahko uveljavljate pri: Informacijskemu pooblaščencu RS na naslovu Dunajska 22, 1000 Ljubljana( e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si).

Politika zasebnosti velja od 17. 2. 2022 dalje.                                                      Odgovorna oseba: Peter Lešnik, ravnatelj