1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda Osnovna šola Korena,
Zgornja Korena 32,
2242 Zgornja Korena
Telefon: 02 63-00-650
TRR: 01100-6000044740
Odgovorna uradna oseba Peter Lešnik, ravnatelj
Telefon: 02 63-00-652
e-pošta: peter.lesnik@guest.arnes.si
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov DATAINFO.SI , d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI – 2000 Maribor
Tel: +386 (02) 620 43 01
Mob: +386 (30) 708 958
Datum prve objave kataloga 1.9.2008
Datum zadnje spremembe 8.1.2020
Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.oskorena.si
2. Splošni podatki o zavodu in formacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda Osnovno šolsko izobraževanje ter vzgoja in varstvo otrok
Organi zavoda Svet zavoda: predsednik: Andrej Turk
Ravnatelj: Peter Lešnik
Svet staršev: predsednica: Branka Senekovič
Strokovni organi zavoda Učiteljski zbor: sestavljajo ga vsi strokovni delavci šole
Razredni učiteljski zbori: sestavljajo ga strokovni delavci posameznega razreda
Oddelčni učiteljski zbori: sestavljajo ga strokovni delavci posameznega oddelka
Razredniki: razredniki posameznih oddelkov
2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Pristojna oseba Peter Lešnik, ravnatelj
OŠ Korena
Telefon: 02 63-00-652
e-pošta: peter.lesnik@guest.arnes.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja zavoda
Notranji predpisi Odlok o ustanovitvi zavoda
Državni predpisi Register predpisov RS ( IX negospodarske dejavnosti )
Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov Letni delovni načrt (LDN)
Razvojni načrt OŠ Korena
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ Vpis v prvi razred
Vpis učencev iz drugih šol
Prešolanje učencev v druge šole
Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja (za šoloobvezne učence, ki pridejo iz drugih držav)
Izrekanje vzgojnih ukrepov
Napredovanje strokovnih delavcev v nazive
Napredovanje delavcev v plačilne razrede
Zaposlovanje delavcev
Reševanje pritožb staršev, zaposlenih
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc Zavod ne vodi oziroma ne upravlja z javno evidenco
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Zavod ne vodi oziroma ne upravlja z javno evidenco
2.i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja
Sklopi informacij Šolska publikacija
Urniki
Izbirni predmeti
Hišni red
Strokovni delavci
Sodelovanje v projektih
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij Informacije javnega značaja Osnovne šole Korena so objavljene na spletni strani
http://oskorena.si
Dostop je možen v fizični obliki v tajništvu šole, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij Urniki
Število učencev
Število zaposlenih
Šolski koledar
Informacije o javnih naročilih