Ime dejavnostiOpis in ciljiRazred
   
JV – prebujam se z gibanjem (Petra Fišer)Z jutranjo gibalno dejavnostjo se bomo trudili oblikovati pozitiven odnos do gibanja. Z različnimi gibalnimi dejavnostmi (jutranje razgibavanje, plesne igre, joga, talne igre, pantomima, gumitvist, skakalne igre,…) bomo razvijali osnovne motorične spretnosti in poskrbeli za dobro počutje in se pripravili za aktivno sodelovanje pri pouku.1.
JV – uganke, zanke, zavozlanke (Simona Štrucl)Učenci se bodo skozi reševanje različnih ugank, zank in zavozlank (kvizi, rebusi, križanke, izpolnjevanje, pobarvanke, karte) urili v logiki in razmišljanju ter razvijali sposobnosti samostojnega ali sodelovalnega reševanja različnih nalog.1.
JV – jaz, ti, mi (socialne igre) (Tamara Zavec)Učenci  bodo skozi različne dejavnosti in igre razvijali komunikacijske, sodelovalne veščine, spoznavali pozitivne vedenjske vzorce in strpnost.1.
JV – igre za dobro jutro (Štefka Ornik)Učenci se bodo spoznali z različnimi družabnimi igrami, s pomočjo katerih bodo razvijali medsebojno sodelovanje in komunikacijo.1.
JV – prebujam se tako in drugače (Simona Štrucl)Učenci bodo krepili in razvijali ročne spretnosti, estetske izkušnje, domišljijo in ustvarjalnost ter bogatili besedni zaklad ob poslušanju pravljic.1.
JV – Modra pravljica (Janja Tepeh)Pri Modri pravljici otroci spoznajo, da je srečanje s knjigo prijetno doživetje. V sklopu te dejavnosti bodo sodelovali tudi v mednarodnem projektu Naša mala knjižnica, ki je namenjen promociji bralne kulture. V projektu sodelujejo tri države: Slovenija, Estonija in Hrvaška. Otroci bodo s pomočjo projekta spoznavali tuje avtorje in ilustratorje pravljic, se z njimi srečevali, si dopisovali. Med letom bodo na različne načine ustvarjali na temo prebranih pravljic. S takšnim aktivnim sodelovanjem otroci pridobivajo na besednem zakladu, razvijajo samozavest, domišljijo in pozitiven odnos do branja, knjig, knjižnic. 1.
Sprostim se in najem (Brigita, Milena, Štefka, Tamara)  Pri učencih bomo razvijali navade zdravega prehranjevanja. Pri kosilu bomo upoštevali osnovna higienska načela prehranjevanja, pridobivali znanje o ustreznih navadah prehranjevanja in oblikovali osnovne vrednote pri prehranjevanju za mizo. Spoznali bomo različne tehnike sproščanja, počitka in sprostitve.1.,2.,3.
Učimo se skupaj (Brigita Posl, Milena Golob)Utrjevali in širili bomo znanje pridobljeno pri pouku. Navajali bomo otroke na pridobivanje delovnih navad. Razvijali bomo ustvarjalnost, kritičnost. Reševali bomo kakšne uganke ali križanke za popestritev ure.1.,2.
Ustvarjalni prstki (Brigita Posl)Učenci bodo spoznali različne ustvarjalne tehnike (origami, oblikovali iz papirja, plastelina, volne…). Razvijali bomo ustvarjalne likovno-izrazne zmožnosti, sposobnosti opazovanja, prostorske predstavljivosti in vizualizacije, likovno mišljenje, likovni spomin in domišljijo.1.-3.
Rišemo, režemo in lepimo (Brigita Posl)Risanje, slikanje, kiparjenje… Svinčnik, barve, voščenke, oglje… Ustvarjanje iz papirja, volne, odpadnega materiala… Z najmlajšimi učenci bomo ustvarjali veliko različnih izdelkov, pri katerih bomo krepili motorične spretnosti, lastno ustvarjalnost, domišljijo ter razvijali socialne, emocionalne in estetske osebnostne kvalitete.1.-3.
Pravljično ustvarjalne urice (Brigita Posl)Učenci bodo odkrivali sporočilnost pravljic in bogatili svoj govor, preko njega pa mišljenje in inteligenco. Razvijali bodo svojo domišljijo, odkrivali pomen pravljic, obnavljali pravljice, samostojno pripovedovali in spreminjali vloge junakov ter likovno poustvarjali zgodbe. Razvijali bodo igranje in pripovedovanje z lutko ter preko dobrih zgodb krepili medsebojne odnose.1.-3.
Igrarije (Brigita Posl) Igra je otrokova spontana, prostovoljna, prijetna in ustvarjalna dejavnost, ki sama sebe krepi in nagrajuje. Preko igre otrok spoznava sebe, svet in se uči. Otrok s pomočjo igre razvija svoje različne sposobnosti. Vpliva na razvoj mišljenja, na pridobivanje izkušenj in znanja, na otrokovo čustveno in socialno življenje ter prispeva h govornemu razvoju. Zato se bomo učili in zabavali z različnimi igrami: socialnimi, družabnimi, besednimi, matematičnimi, miselnimi, starimi…1.-3.
Glasbene urice (Brigita Posl)Pri glasbeni urici otroci odpotujejo na čudovito glasbeno potovanje, na katerem odkrivajo nove pesmi, različne načine muziciranja, petja, igranja in gibanja ter širijo vedenje o glasbilih in splošno glasbeno obzorje. Spoznali bodo slovenske ljudske in umetne otroške pesmi, recitacije, uganke, izštevanke…1.-3.
Gibalnice (Brigita Posl)Učenci bodo razvijali osnovne gibalne in funkcionalne sposobnosti, prijetno doživljali šport skozi igro in spoznavali nove športne vsebine. Naučili se bodo različne vrste plesa in se sproščali ob glasbi.1.-3.
Družabne igre (Brigita Posl)Učenci bodo spoznali pravila različnih družabnih iger in jih upoštevali pri igri.1.-3.
Brain gym – učenje z gibanjem (Brigita Posl)Brain gym temelji na predpostavki, da je učenje izziv, ki ga je mogoče premagovati z izvajanjem določenih gibov, uporaba katerih bo ustvarila nove nevrološke poti v možganih. Vzpostavlja integracijo na področju vida, sluha, pisanja, vedenja, čustev in komunikacije ter organizacije in razumevanja. Obenem razvija spretnosti, ki jih otroci potrebujejo za učenje branja, pisanja in učinkovitega funkcioniranja.1.-3.
Likovne ustvarjalnice (Milena Golob)Spoznavali bomo različne likovne tehnike,ustvarjali z njimi, si razvijali ročne spretnosti, se sprostili, spoznali osnove kvačkanja in izdelali izdelek, barvali pobarvanke in prosto risali po željah učencev.2.-5.
Igrajmo se (Milena Golob)Pri  urah  Igramo se  – se bomo igrali z družabnimi igrami, socialnimi igrami, igrami babic in dedkov, ogledali si bomo kakšno risanko ali pravljico na računalniku za popestritev.2.-5.
ABC športa (Petra Fišer)Na športnih urah bomo z izbranimi gibalnimi nalogami skrbeli za pravilno telesno držo, z različnimi elementarnimi igrami razvijali svoje gibalne sposobnosti. Širili bomo svoje znanje s področja gimnastike in atletike, ter spoznali osnovne elemente iger z žogo. Z različnimi moštvenimi igrami bomo razvijali samozavest, vztrajnost, medsebojno sodelovanje in spoštovanje. Spoznali bomo pomen aktivnega preživljanja prostega časa za zdrav in celosten razvoj.1., 2., 3.
Šport mix (Petra Fišer)Na športnih urah bomo z izbranimi gibalnimi nalogami skrbeli za pravilno telesno držo, z različnimi elementarnimi igrami, poligoni in delom po postajah razvijali svoje gibalne sposobnosti. Širili bomo svoje znanje s področja gimnastike, atletike, ter spoznali osnove iger z žogo. Spoznali bomo pomen aktivnega preživljanja prostega časa za zdrav in celosten razvoj.4., 5.
Gimnastika (Petra Fišer)Vadba je namenjena vsem otrokom, ki se želijo spoznati z naravnimi oblikami gibanja (poligoni in štafete), ter se preko igre naučiti osnovnih elementov gimnastike, ki vključuje osnovne elemente na blazinah, elemente na orodjih (bradlja, gred, preskok) ter skoke na mali prožni ponjavi.1.,2.,3.,4.
Ritmična gimnastika (Petra Fišer)Dejavnost ritmična gimnastika je namenjena vsem deklicam, ki želijo z izbranimi nalogami razvijati gibljivost, moč in koordinacijo. Spoznali bomo osnovne akrobatske in ritmične elemente ter se seznanili z osnovnimi elementi z rekviziti (kolebnica, obroč, žoga, trak). Osnovne elemente bomo povezovali v sestave ob glasbi ter tako razvijali občutek za estetiko, ritem ter spodbujali ustvarjalnost.4.,5.,6.,7.,8.
Zdravo z naravo (Petra Fišer)Z raznoliko vadbo v naravi (ne glede na vremenske razmere – ni slabega vremena, je samo slaba oprema) bomo razvijali pomen aktivnega preživljanja prostega časa v naravi za zdrav razvoj. Izvajali bomo sprehode, pohode, teke, gozdni fitnes, igre na igrišču in igralih,…3.
Mali kuharji (Petra Fišer)Na kuharskih uricah, ki bodo potekale v manjših skupinah, bomo spoznali osnovna načela zdravega prehranjevanja ter pomen različnih obrokov. S samostojnim delom bomo spoznali nekatere osnovne postopke priprave različnih jedi in sladic.4.,5.
Slovenska kuhinja (Petra Fišer)Potovali bomo po Sloveniji (s prstom po zemljevidu), ter spoznali različne pokrajine, njihove značilnosti seveda raznolike kulinarične specialitete. Prebrskali bomo recepte in si pripravili kulinarično izkušnjo po lastnem izboru.6.,7.,8.,9.
Odbojka (Renata Rižner)Učenci bodo spoznali odbojko in njene značilnosti, naučili se bodo temeljnih elementov, zgornji in spodnji odboji, spodnji in zgornji servis, napadalni udarec, blok, gibalne naloge igralcev v polju in ob mreži ter igrati igro odbojke. Spoznali bodo smisel odbojke kot kolektivne igre, pomen sodelovanja v igralnih situacijah, pravila, sodniške znake ter možnosti rekreativnega in tekmovalnega ukvarjanja z igro.6.,7.,8.,9.
Joga (Renata Rižner)Učenci spoznajo pomen joge, samozavedanje svojega telesa in dihanja, sprejemanje samega sebe, razvijanje samopodobe/samozavesti, razvijanje empatije in spoštovanja do drugih, spoznavanje različnih tehnik kot oblik pomoči za zdravje in dobro počutje, povečanje prožnosti, krepitev, raztezanje in sprostitev mišic, izboljšanje motorike in koncentracije, poglobitev dihanja, povečanje sposobnosti za sprostitev/umiritev, odpravljanje stresa, izboljšanje spomina.  4.-9.
Nogomet (Dejan Kramberger)Otroci bodo pri vadbi pridobivali raznovrstne gibalne spretnosti ter športna znanja, s poudarkom na igri nogometa. Spoznali bodo osnovne tehnične in taktične prvine nogometne igre, osvojili športna pravila igre. Preko nogometnih vsebin bodo razvijali kondicijo, pridobivali samozavest, natančnost. Posebna pozornost bo namenjena pošteni igri, medsebojnim spodbudam in timskemu delu.3.-5.
Folklora (Janja Tepeh)V okviru Folklore bodo spoznavali raznolikost naše kulturne dediščine, ljudske plese, pesmi, narodne noše, običaje idr. Seznanjali se bodo s poustvarjanjem otroškega ljudskega izročila. Pripravljali bodo odrske postavitve, se učili ljudskih plesov, iger in pesmi ter se srečevali s kulturo naših prednikov.3.,4.
Bookworms (Štefka Ornik)Cilj dejavnosti je na zabaven in zanimiv način približati učenje angleščine, približati branje angleške literature in razvijanje bralnih zmožnosti tako v angleščini kot tudi slovenščini. Brali in poslušali bomo zgodbe v angleščini (tudi takšne, ki jih že poznajo v slovenščini), pri tem spoznavali novo besedišče, poustvarjali ter s pomočjo iger utrdili vsebino.3.,4.,5.
English film club (Štefka Ornik)Angleški filmski klub je namenjen ljubiteljem filmov in angleščine, saj bodo učenci z ogledom filmov v angleščini razvijali svoje sporazumevalne zmožnosti, spoznavali novo besedišče in podali svoje mnenje o filmu in kakšno sceno poskušali tudi zaigrati. Ob filmskih vsebinah v tujem jeziku bodo učenci poglabljali svoje znanje angleščine, spoznavali filmske žanre, razvijali veščine interpretacije filma in razvijali lastno ustvarjalnost na področju filma.6.-9.
Kar seješ to žanješ (Štefka Ornik)Učenci bodo skozi različne dejavnosti razvijali komunikacijske, sodelovalne veščine, spoznavali pozitivne vedenjske vzorce, kako uravnavati neprimerno vedenje in strpnost. Krepili in razvijali bodo (samo)spoštovanje in odgovornost do sebe, drugih in okolja.7.
Male sive celice (Štefka Ornik)V sklopu te dejavnosti se bodo učenci pripravljali na kviz Male sive celice in igro Hitri lončki. Pri tem bodo širili in poglabljali svoje znanje na različnih področjih, hkrati pa bodo razvijali tudi spretnosti kot so koncentracija, osredotočenost in sodelovanje v skupini.6.-9.
Puppet show (Štefka Ornik)Gre za dejavnost, kjer bodo učenci s pomočjo danih dejavnosti razvijali svoje znanje angleščine, spoznavali nove zgodbe, ustvarjali lutke in sceno in se preizkusili tudi v vlogi lutkarjev. Učenci bodo pridobivali veščine za sporazumevanje v tujem jeziku, sodelovanje, gledališko igro ter likovno izražanje  2.-5.
Stare igre in pesmi (Štefka Ornik)Učenci spoznavajo in obujajo igre, ki so se jih nekoč igrali starši in stari starši. Primerjajo različne igre in načrtujejo njihovo izvedbo. Naučijo se preživljati svoj prosti čas skozi igro. Pri tem krepijo pozitiven odnos do naše kulture in medsebojno povezanost.4.,5.
Mali raziskovalci (Simona Štrucl)Učenci skozi različne tematike in vodene poskuse odkrivajo svet naravoslovja ter spoznajo ozadje izvedenih poskusov.  Z radovednostjo, ustvarjalnostjo, kritičnim razmišljanjem bodo aktivno reševali zastavljene preizkuse. Z naravoslovjem se spoznavajo na sproščen, vendar poučen način.2.-5.
Na pomoč (Simona Štrucl)S to dejavnostjo bomo ozavestili  pomembnost in nujnost mirnega in zdravega dozorevanja ter življenja brez grdih razvad in odvisnosti (kajenje, alkohol, droga, spletno). Seznanili se bomo tudi z negativnimi dejavniki, ki vplivajo na naše duševno zdravje ter kako si lahko s tehnikami sproščanja pomagamo. Hkrati bomo spoznali nezgodne situacije, v katerih je življenje zaradi poškodb  neposredno ogroženo in se naučili pravilnega ukrepanja.2.-5.
Ročnodelski krožek (Simona Lovrec)Razvijali bomo ročne spretnosti, pridobivali delovne navade, krepili pozornost, natančnost, ustvarjalnost, potrpežljivost, domišljijo in ustvarjalnost. Pri urah bomo izdelovali zapestnice, vezli, kvačkali, šivali…4.
Vesela šola (Nataša Naraglav Turk)Namen dejavnosti je širjenje splošnega znanja na hudomušen in igriv način. Učenci spoznavajo veselošolske teme iz revije PIL. Lahko se udeležijo tudi tekmovanj. Ure bomo popestrili z reševanjem križank in drugih zabavnih miselnih orehov.4.,5.
Kolesarstvo (Nataša Naraglav Turk)Petošolci se pripravljajo na kolesarski izpit. Po opravljenem teoretičnem in praktičnem delu prejmejo učenci kolesarsko izkaznico.5.
Cici pevski zbor (Matej Luketič)Pri cici pevskem zboru bodo otroci ob petju pesmic, glasbenih igrah in nastopih pridobivali prve izkušnje v skupnem muziciranju in glasbenem nastopanju. Pri tem bodo razvijali veselje do glasbe, sposobnost sproščenega nastopanja ter glasbene in pevske sposobnosti.1.,2.
Otroški zbor (Matej Luketič)V otroškem pevskem zboru bodo pevci nadgrajevali svoje izkušnje v petju in nastopanju. Pridobili bodo prve izkušnje dvoglasnega petja in razvijali muzikalnost in estetsko doživljanje pesmi. Tako bodo gojili veselje do glasbe, širili repertoar znanih pesmi, še bolj sproščeno in pogumno nastopali ter razvijali glasbene in pevske sposobnosti.3.,4.
Mladinski zbor (Matej Luketič)V mladinskem pevskem zboru bodo pevci izvajali nekoliko zahtevnejše pesmi in vaje, ob katerih bodo razvijali pravilno tehniko petja, oblikovanje glasbenih fraz in razširili obseg pevskega glasu. Tako bodo še naprej ohranjali svoje veselje do glasbe in poglabljali sposobnost sproščenega nastopanja ter glasbene in pevske sposobnosti. S tem bodo tudi pridobili podlago za kasnejše ukvarjanje z zborovskim petjem.5.-9.
Korenški muzikanti (Matej Luketič)Korenški muzikanti so namenjeni učencem, ki bi želeli sestaviti šolski ansambel. Učenci bodo poustvarjali in izvajali glasbo različnih žanrov. Urili bodo glasbene sposobnosti in znanje igranja inštrumentov, učili se bodo sproščenega nastopanja pred občinstvom in skupinskega izvajanja glasbe. Predznanje igranja inštrumenta ni nujen pogoj za udeležbo, zaželjen pa je dober občutek za ritem. Če je možno, naj ima učenec svoj inštrument, nekaj instrumentov pa je na voljo na šoli (klavir, tolkala Orffovega inštrumentarija).6.-9.
ART (Andreja Zelenik)Učenci bodo pri urah spoznali umetnost, ki je opredeljena kot skupek vseh dejavnosti človeka, vezanih na kreativnost in ustvarjalnost na različnih področjih. Ura temelji na odkrivanju in spodbujanju učenčeve ustvarjalnosti, inovativnosti, likovne občutljivosti, sposobnosti opazovanja in presojanja. Spodbuja zanimanje za likovno raziskovanje sveta.9.
GO CAR GO (Janja Horvat)Pri urah GO CAR GO bomo dodelali avtomobilček. Skozi skupinsko projektno delo učenci pridobijo nova teoretična in praktična znanja ter nenazadnje nova doživetja, saj bodo učenci prisotni v vseh fazah izdelave od načrtovanja do končne realizacije, ko bodo svoj izdelek praktično preizkusili na tekmovanju. Učenci bodo razvijali sposobnosti delovanja v skupini, prevzemanja odgovornosti, sodelovanja in skupnega premagovanja izzivov, ki so nedvomno ključni za bodočo uspešno poklicno kariero.8.,9.