Oddelek podaljšanega bivanja

V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil,ki jih določi šola.
V okviru podaljšanega bivanja se izvajajo naslednje dejavnosti za vsako od naštetih je predvideno ca. 50 minut časa:

 • samostojno učenje,
 • sprostitvena dejavnost,
 • ustvarjalno preživljanje časa in
 • prehrana..

Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine podaljšanega bivanja izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka ob upoštevanju interesov, potreb in želja učencev in njihovih staršev.

Splošni cilji podaljšanega bivanja so:
Učencem je treba:

 • zagotoviti vzpodbudno, zdravo in varno psihosocialno in fizično okolje za razvoj in izobraževanje;
 • omogočiti redno, samostojno in uspešno opravljanje obveznosti za šolo in jim v primeru potrebe nuditi ustrezno strokovno pomoč;
 • omogočiti skupno načrtovanje in izbiranje aktivnosti in s tem sooblikovanje programa posamezne dejavnosti;
 • omogočiti razumevanje pomena vednosti in znanja za odraščanje in osebni razvoj;
 • omogočiti razumevanje pomena kvalitetnih odnosov v skupini vrstnikov za dobro počutje in skupne dosežke.
Samostojno učenje
 • povezujejo, utrjujejo in poglabljajo učno snov in se učijo samostojno pripravljati na pouk;
 • se učijo uporabljati pridobljena vedenja in spoznanja in tako razvijajo motivacijo za nadaljnje učenje;
 • se učijo načrtovati svoje delo (čas dela in aktivnosti, vmesne individualne počitke, čas ponavljanja) in pripraviti delovni prostor (priprava pripomočkov in organizacija prostora) ;
 • se učijo zbrano začeti in delo tudi opraviti;
 • se učijo upoštevati navodila;
 • se učijo uporabljati delovne učbenike.
Ustvarjalno preživljanje časa
 • razvijajo ustvarjalnost na kulturnem, umetniškem, športnem in drugih področjih;
 • razumejo in doživijo pomen aktivno preživetega prostega časa za sproščeno počutje in osebni razvoj;
 • utrjujejo stara in pridobivajo nova znanja in izkušnje na vseh področjih osebnostnega razvoja;
 • se naučijo izbirati in soorganizirati aktivnosti glede na svoje interese;
 • se učijo mnenja usklajevati z vrstniki in sprejemati različne vloge v skupini in ob tem spoznavajo sebe in druge ter se učijo sprejemati in ceniti drugačnost.
Sprostitvena dejavnost
 • razumejo in doživijo sprostitev in oddih med delom kot nujni element zdravega načina življenja;
 • se učijo sprejemljivih in učinkovitih načinov sproščanja in pridobivajo tovrstne mentalno-higienske navade;
 • zadovoljujejo svoje potrebe po počitku, gibanju, socialnih stikih, igri;
 • se v situaciji igre učijo in utrjujejo znanje, različne intelektualne spretnosti,
 • socialne veščine, sprejemajo pravila in norme, razvijajo domišljijo, …;
 • razvijajo smisel za humor.
Kosilo
 • se učijo pri jedi primerno obnašati, pravilno uporabljati jedilni pribor in pri hranjenju uživati;
 • spoznajo pomen higienskih navad (umivanja rok pred obrokom) in jih pridobivajo;
 • se učijo pripraviti enostavnejše jedi in napitke ter hrano aranžirati in postreči;
 • razumejo pomen obrokov in ritem prehranjevanja;
 • spoznajo različne prehranjevalne navade in pomen zdrave in uravnotežene prehrane za človekov razvoj.